Tomáš Strapec

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
tomas.strapec@bartosiksvaby.sk

Tomáš Strapec ukončil magisterské štúdium práva v roku 2011. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2018 ako asociovaný advokát. Právne služby poskytuje klientom v slovenskom a anglickom jazyku. V súčasnosti sa venuje najmä poskytovaniu poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, v oblasti nehnuteľností a tiež zastupovaniu klientov pre súdmi.

Tomáš komunikuje plynule anglicky.


Praktické skúsenosti

 • predsporová analýza nárokov klienta vyplývajúcich zo zmluvy o dielo (FIDIC)
 • príprava súťažných podkladov do verejných obstarávaní vrátane obchodných podmienok (zmlúv), zabezpečovanie procesu verejného obstarávania a poskytovanie právnej podpory pri jeho realizácii
 • vykonávanie právneho auditu pre kórejského investora pri nadobúdaní obchodného podielu v jednej z najvýznamnejších slovenských spoločností pôsobiacich na trhu výroby produktov z karbónových vlákien
 • zastupovanie jednej z najvýznamnejších slovenských farmaceutických spoločností v konaní o určenie neplatnosti predaja časti podniku
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva významnej teplárenskej spoločnosti pri predaji jej majetku
 • analýza potreby notifikácie štátnej pomoci Európskej komisii v súvislosti s poskytovaním nenávratného finančného príspevku oprávneným prijímateľom v rámci jednotlivých špecifických cieľov programu IROP
 • poskytovanie poradenstva pri výkone administratívnej kontroly verejného obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov vykonaných prijímateľmi v rámci Regionálneho operačného programu
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva belgicko-holandskému investorovi pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy v cene cca 2.000.000,- EUR
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientovi v súvislosti s predpokladaným ukončením jeho činnosti a následným nakladaním s jeho majetkom, majetkovými účasťami a záväzkami
 • vykonávanie právneho auditu pre potenciálneho nadobúdateľa obchodného podielu v jednej z najvýznamnejších spoločností pôsobiacich na Európskom trhu výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov
 • zastupovanie jednej z najvýznamnejších slovenských spoločností oprávnených na prevádzkovanie letiska v súdnom konaní o neplatnosť nájomnej zmluvy
 • vykonávanie právneho auditu pre investora pri akvizícii skupiny energetických podnikov pôsobiacich na trhu s elektrinou
 • poskytovanie právneho poradenstva hlavnému manažérovi emisie pri vydávaní a umiestňovaní dlhopisov v objeme cca 100.000.000,- EUR

Vzdelanie  

 • člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2015 (advokát)
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, 2011 (Mgr.)

Články