Boris Šváby | Partner

Boris Šváby | Partner

T    + 421 (2) 52 44 21 81
M   + 421 903 270 531
F    + 421 (2) 52 44 21 82
boris.svaby@bartosiksvaby.sk

Boris Šváby vykonáva právnu prax od roku 2001. Poskytuje právne služby predovšetkým slovensky, anglicky a francúzsky hovoriacim klientom v rôznych oblastiach obchodných transakcií, ako sú fúzie a akvizície (vrátane právnych auditov), „green – field“ projekty, zakladanie spoločných podnikov (joint-venture) a oblasť práva obchodných spoločností a všeobecného obchodného práva. Boris poskytuje tiež právne služby v najrôznejších oblastiach práva európskej únie.

Boris má značné skúsenosti v oblasti súdnych sporov v konaniach pred slovenskými súdmi a vymáhania pohľadávok pre slovenských a zahraničných klientov. V poslednom období sa Boris venuje zastupovaniu zahraničných inštitúcií (bánk a poisťovní) v konaniach, kde na slovenských súdoch vystupujú v pozícii žalovanej strany. V tejto oblasti sa Boris okrem iného špecializuje na  otázky právomoci slovenských súdov vzhľadom na právo EÚ.

Boris má ďalej bohaté skúsenosti v oblasti korporátneho práva, konkrétne v oblasti fúzií a akvizícií, najmä pokiaľ sa jedná o tzv. „middle-market“ transakcie, väčšinou na strane kupujúceho. V rámci doterajšej praxe v tejto oblasti bol Boris účastný na viac ako 20 transakciách, v rámci ktorých klienti buď kupovali účasti na slovenských spoločnostiach alebo tieto predávali, či už formou tzv. share alebo asset dealu. V rámci korporátneho práva má Boris skúsenosti tiež so zakladaním joint-ventures a negociáciou akcionárskych dohôd.

V oblasti transakcií s nehnuteľnosťami má Boris tiež značné skúsenosti, v minulosti napr. participoval na projektoch logistických parkov a tiež nadobúdaní užívacích práv k pozemkom a budovám v rámci rôznych greenfield a brownfield projektov (vrátane negociácie nájomných zmlúv).

Boris sa tiež výraznejšie venuje pracovnému právu, v rámci ktorého radí viacerým agentúram zaoberajúcich sa dočasným zamestnávaním a sprostredkovaním zamestnania. Boris ďalej získal pri poradenstve pre nadnárodné skupiny bohaté skúsenosti v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov v rámci krajín EÚ a tiež v oblasti hromadného prepúšťania. Boris radí klientom tiež v oblasti právnych vzťahov medzi spoločnosťou a manažérmi, vrátane ukončenia týchto vzťahov.

Boris hovorí plynule anglicky a francúzsky.


Vzdelanie a stáže

  • Univerzita Komenského, Bratislava, 2001
  • Štúdium európskej integrácie a internacionalizácie (špecializácia EÚ právne problémy) – spoločný európsky program organizovaný dvanástimi európskymi univerzitami (1998 -1999)
  • Universidad Complutense (Madrid, 1998)
  • Shearman & Sterling (Paríž, 2000) – trojmesačná stáž v tejto medzinárodnej advokátskej kancelárii, oddelenie medzinárodnej arbitráže
  • člen Slovenskej advokátskej komory (2005)

Články a vystúpenia

  • Príspevok do právnej časti informačného sprievodcu “Ako vstúpiť na slovenský trh” vydaného Mazars Slovakia, s.r.o. (2004)
  • Článok “Avocat en direct de Bratislava” vydaný v právnickom magazíne CultureDroit, č. 9, September – Október 2006
  • Článok “Mezzanine loans in leveraged buy - outs“ vydaný v Investment Guide 2006, The Slovak Spectator