Boris Šváby | Partner

Boris Šváby | Partner

T    + 421 (2) 52 44 21 81
M   + 421 903 270 531
F    + 421 (2) 52 44 21 82
boris.svaby@bartosiksvaby.sk

Boris Šváby vykonáva právnu prax od roku 2001. Poskytuje právne služby predovšetkým slovensky, anglicky a francúzsky hovoriacim klientom v rôznych oblastiach obchodných transakcií, ako sú fúzie a akvizície (vrátane právnych auditov), „green – field“ projekty, zakladanie spoločných podnikov (joint-venture) a oblasť práva obchodných spoločností a všeobecného obchodného práva. Boris poskytuje tiež právne služby v najrôznejších oblastiach práva európskej únie.

Boris má značné skúsenosti v oblasti súdnych sporov v konaniach pred slovenskými súdmi a vymáhania pohľadávok pre slovenských a zahraničných klientov. V poslednom období sa Boris venuje zastupovaniu zahraničných inštitúcií (bánk a poisťovní) v konaniach, kde na slovenských súdoch vystupujú v pozícii žalovanej strany. V tejto oblasti sa Boris okrem iného špecializuje na  otázky právomoci slovenských súdov vzhľadom na právo EÚ.

Boris má ďalej bohaté skúsenosti v oblasti korporátneho práva, konkrétne v oblasti fúzií a akvizícií, najmä pokiaľ sa jedná o tzv. „middle-market“ transakcie, väčšinou na strane kupujúceho. V rámci doterajšej praxe v tejto oblasti bol Boris účastný na viac ako 20 transakciách, v rámci ktorých klienti buď kupovali účasti na slovenských spoločnostiach alebo tieto predávali, či už formou tzv. share alebo asset dealu. V rámci korporátneho práva má Boris skúsenosti tiež so zakladaním joint-ventures a negociáciou akcionárskych dohôd.

V oblasti transakcií s nehnuteľnosťami má Boris tiež značné skúsenosti, v minulosti napr. participoval na projektoch logistických parkov a tiež nadobúdaní užívacích práv k pozemkom a budovám v rámci rôznych greenfield a brownfield projektov (vrátane negociácie nájomných zmlúv).

Boris sa tiež výraznejšie venuje pracovnému právu, v rámci ktorého radí viacerým agentúram zaoberajúcich sa dočasným zamestnávaním a sprostredkovaním zamestnania. Boris ďalej získal pri poradenstve pre nadnárodné skupiny bohaté skúsenosti v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov v rámci krajín EÚ a tiež v oblasti hromadného prepúšťania. Boris radí klientom tiež v oblasti právnych vzťahov medzi spoločnosťou a manažérmi, vrátane ukončenia týchto vzťahov.

Boris hovorí plynule anglicky a francúzsky.


Skúsenosti

 • právne poradenstvo francúzskemu „tier 1“ dodávateľovi automobilových súčiastok v súvislosti s „green field“ projektom výstavby továrne na Slovensku, vrátane prípravy projektových zmlúv a zmlúv o výstavbe
 • komplexné právne poradenstvo francúzskej spoločnosti týkajúce sa nadobudnutia väčšinového podielu v spoločnosti slovenského výrobcu kovových výrobkov
 • právne poradenstvo francúzskemu prevádzkovateľovi parkovísk v súvislosti s PPP projektom výstavby podzemného parkoviska (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je verejným partnerom v tomto projekte)
 • komplexné právne poradenstvo divízii potrubí významnej francúzskej skupiny v súvislosti s nadobudnutím podnikateľskej činnosti jej bývalého slovenského distribútora vodovodných potrubí
 • právny audit slovenského výrobcu súčiastok motorových vozidiel pre významného amerického výrobcu automobilových komponentov
 • právny audit priemyselného komplexu a vypracovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s nadobudnutím priemyselného komplexu v Trnave francúzskym výrobcom automobilových súčiastok
 • právne poradenstvo pre popredného francúzskeho prevádzkovateľa parkovísk pri akvizícii komplexu garáží v centre Bratislavy
 • právne poradenstvo švajčiarskemu výrobcovi digitálnych dátových nosičov pri jeho green-field investícií na západnom Slovensku v hodnote 100.000.000,- EUR, vrátane zastupovania pred slovenskými štátnymi orgánmi v konaní o poskytnutie štátnej pomoci
 • právne poradenstvo francúzskej spoločnosti v súvislosti s akvizíciou slovenského výrobcu textilného tovaru
 • právne poradenstvo francúzskemu výrobcovi automobilov pri notifikácii dohody obmedzujúcej súťaž Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky
 • právne poradenstvo zahraničnej developerskej spoločnosti pri výstavbe obchodného centra na východom Slovensku
 • právne poradenstvo viacerým zahraničným investorom pri ich „green-field“ a „brown-field“ investíciách na Slovensku, vrátane zakladania spoločností, uzatvárania nájomných zmlúv, kúpy pozemkov a priemyselných priestorov a príprava zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi a s klientmi
 • zastupovanie klientov v občianskych súdnych konaniach, v rozhodcovských konaniach ako aj pri súdnom a mimosúdnom vymáhaní pohľadávok

Vzdelanie a stáže

 • Univerzita Komenského, Bratislava, 2001
 • Štúdium európskej integrácie a internacionalizácie (špecializácia EÚ právne problémy) – spoločný európsky program organizovaný dvanástimi európskymi univerzitami (1998 -1999)
 • Universidad Complutense (Madrid, 1998)
 • Shearman & Sterling (Paríž, 2000) – trojmesačná stáž v tejto medzinárodnej advokátskej kancelárii, oddelenie medzinárodnej arbitráže
 • člen Slovenskej advokátskej komory (2005)

Články a vystúpenia

 • Príspevok do právnej časti informačného sprievodcu “Ako vstúpiť na slovenský trh” vydaného Mazars Slovakia, s.r.o. (2004)
 • Článok “Avocat en direct de Bratislava” vydaný v právnickom magazíne CultureDroit, č. 9, September – Október 2006
 • Článok “Mezzanine loans in leveraged buy - outs“ vydaný v Investment Guide 2006, The Slovak Spectator