Ivana Romanská

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
ivana.romanska@bartosiksvaby.sk

Ivana Romanská ukončila magisterské štúdium práva v roku 2007. Po ukončení štúdia pôsobila v pražskej advokátskej kancelárii so zameraním na právo obchodných spoločností a bankové financovanie a následne v slovenskej advokátskej kancelárii zameranej na poskytovanie poradenstva stavebným spoločnostiam a na zastupovanie v súdnych konaniach. Od roku 2014 je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Počas svojej advokátskej praxe sa venovala najmä obchodnému právu, občianskemu právu, správnemu právu, pracovnému právu a daňovému právu.

Ivana poskytuje poradenstvo v slovenskom a anglickom jazyku.


Praktické skúsenosti

  • právne poradenstvo v oblasti obchodného práva – príprava dokumentácie v súvislosti so založením a vznikom obchodných spoločností, korporátnymi zmenami, prevodmi obchodných podielov a akcií, príprava rôznych typov obchodnoprávnych zmlúv. Zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa uplatňovania pohľadávok zo zmlúv, ochrany práv z ochrannej známky a pod.
  • právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva a pracovného práva – príprava právnych analýz súvisiacich s výkladom právnych predpisov, príprava rôznych typov zmlúv, príprava dokumentácie v súvislosti so vznikom, zmenami a zánikom pracovnoprávnych vzťahov, poradenstvo v súvislosti s pôsobením odborov u zamestnávateľa. Zastupovanie v súdnych konaniach v súvislosti s uplatňovaním ochrany vlastníckych práv vrátane uplatňovania práva na predbežnú súdnu ochranu neodkladným opatrením a pod.
  • právne poradenstvo v oblasti správneho práva – príprava právnych analýz v oblasti podnikania v energetike (fotovoltaika), právne poradenstvo v stavebných konaniach, právne poradenstvo v súvislosti s užívaním pozemných komunikácií. Zastupovanie v súdnych konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov (napr. inšpektorátov práce v súvislosti s vyšetrovaním príčin pracovného úrazu).
  • právne poradenstvo v oblasti daňového práva – príprava právnych analýz v súvislosti s aplikáciou daňového poriadku, právne poradenstvo v rámci daňových kontrol a vyrubovacích konaní týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty a dane z príjmu právnických osôb.

Vzdelanie

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr.) – 2007
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (JUDr.) – 2012
  • zápis do zoznamu advokátov SAK – 2014