Stanislav Behil

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
stanislav.behil@bartosiksvaby.sk

Stanislav Behil ukončil štúdium práva v roku 2010. Už počas štúdia pracoval v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby a po jeho ukončení nastúpil do Bartošík Šváby na pozíciu advokátskeho koncipienta a junior právnika. V januári 2014 sa stal advokátom a senior právnikom v Bartošík Šváby. Venuje sa najmä občianskemu a obchodnému právu (vrátane práva obchodných spoločností). Participoval na viacerých právnych auditoch a akvizíciách. Stanislav Behil hovorí plynule anglicky a francúzsky.


Praktické skúsenosti

 • právne poradenstvo pre francúzsku skupinu pôsobiacu v oblasti automobilového priemyslu pri akvizícii slovenskej dcérskej spoločnosti od jej nemeckých vlastníkov (vrátane právneho auditu)
 • právne poradenstvo pre francúzsku skupinu pôsobiacu v oblasti automobilového priemyslu pri predaji jej slovenskej dcérskej spoločnosti českej spoločnosti
 • právne poradenstvo pre slovenskú investičnú a poradenskú spoločnosť vo vzťahu k akvizícii slovenských spoločností pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva a výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
 • právne poradenstvo pre španielsku hotelovú sieť v súvislosti s prevzatím a odovzdaním hotela po ukončení nájmu
 • participácia na zastupovaní zahraničnej pobočky významnej medzinárodnej banky v súdnom spore týkajúcom sa akreditívov
 • právne poradenstvo pre významnú francúzsku investičnú banku – príprava časti právneho stanoviska týkajúceho sa uzatvárania derivátových obchodov s Národnou bankou Slovenska
 • právny audit týkajúci sa slovenskej spoločnosti predávajúcej textilný tovar a doplnky renomovanej medzinárodnej značky (vrátane nájomných zmlúv v nákupných centrách)
 • právny audit pre slovenskú tlačovú agentúru týkajúci sa monitoringu médií
 • právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností pre anglicky a francúzsky hovoriacich klientov v súvislosti so zakladaním, zmenami a likvidáciou spoločností, vrátane registrácie emisie a založenia listinných akcií
 • príprava právnych stanovísk z oblasti občianskeho a obchodného práva

Vzdelanie

 • Člen Slovenskej advokátskej komory od 2014
 • Univerzita Komenského, Bratislava, 2010
 • Študijný pobyt na Université des Sciences Sociales Toulouse (dnes Université Toulouse 1 Capitole), Francúzsko, 2009