Adrián Fedor

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
adrian.fedor@bartosiksvaby.sk

Adrián Fedor ukončil štúdium práva v roku 2015. Na pozíciu advokátskeho koncipienta a junior právnika nastúpil v Bartošík Šváby v apríli 2016. V auguste 2020 sa stal advokátom a senior právnikom v Bartošík Šváby. Venuje sa najmä občianskemu, obchodnému právu a pracovnému právu, vrátane zastupovania klientov pred súdmi.

Adrián poskytuje poradenstvo v slovenskom a anglickom jazyku.


Praktické skúsenosti

  • právne poradenstvo v oblasti obchodného práva: zakladanie, zmeny, organizácia a zrušenie obchodných spoločností, príprava rôznych druhov zmluvnej dokumentácie, právne analýzy, poradenstvo vo veci konkurzov a reštrukturalizácii, vymáhanie pohľadávok. Zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa obchodnoprávnych sporov.
  • právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva a pracovného práva: príprava právnych analýz, príprava rôznych typov zmlúv, príprava dokumentácie v súvislosti so vznikom, zmenami a zánikom pracovnoprávnych vzťahov. Zastupovanie v exekučných konaniach. Zastupovanie v súdnych konaniach v občianskoprávnych a pracovnoprávnych sporoch vrátane sporov súvisiacich s uplatňovaním ochrany vlastníckych práv vrátane uplatňovania práva na predbežnú súdnu ochranu neodkladným opatrením a pod.
  • právne poradenstvo v oblasti správneho práva: právne poradenstvo v stavebných konaniach, zastupovanie v správnom súdnictve, živnostenské konanie, katastrálne konanie. Zastupovanie v súdnych konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov (napr. inšpektorátov práce) a pod.
  • právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností - prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, nájomné zmluvy, zriaďovanie a zánik záložných práv a vecných bremien a pod.

Vzdelanie

  • Vysoká škola Danubius, Právnická fakulta (Mgr.) – 2015
  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (JUDr.) – 2019
  • Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2020 (advokát)

Články