Eva Pravdíková Bučková

T + 421 2 52 44 21 81
F + 421 2 52 44 21 82
pravdikova.buckova@bartosiksvaby.sk

Eva Pravdíková Bučková, vykonáva advokátsku prax od roku 2010, pričom v advokácii pôsobí od roku 2004. S advokátskou kanceláriou Bartošík Šváby spolupracuje ako asociovaná advokátka od júna 2016. V rámci svojej praxe sa venuje najmä právu nehnuteľností a obchodných spoločností vrátane zastupovania klientov pred súdmi.

Eva komunikuje plynule anglicky.


Praktické skúsenosti

 • poskytovanie právnych služieb v oblasti práva nehnuteľnosti – prevody nehnuteľností, zriaďovanie a zánik vecných práva k nehnuteľnostiam, nájomné zmluvy, právne analýzy;
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva – zakladanie, zmeny, organizácia a zrušenie obchodných spoločností, príprava rôznych druhov zmluvnej dokumentácie, právne analýzy, poradenstvo vo veci konkurzov a reštrukturalizácii, vymáhanie pohľadávok;
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho práva – príprava rôznej zmluvnej dokumentácia vrátane dokumentov z pracovného práva, vyporiadavanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva, zastupovanie v exekučných konaniach;
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti správneho práva – najmä zastupovanie v správnom súdnictve, ochrana osobných údajov, živnostenské konanie, katastrálne konanie;
 • zastupovanie v sporových veciach v oblasti občianskeho práva, najmä obchodného a pracovného práva;
 • zastupovanie v mimosporových veciach – najmä v konaní o rozvod manželstva, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, dedičských konaniach;
 • právne poradenstvo vo veciach duševného vlastníctva – autorské právo, licencie, ochranné známky;
 • právne analýzy a zastupovanie v oblasti ústavného práva;

Vzdelanie

 • Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2014 (PhD.)
 • Trnavská univerzita, Trnava, 2008 (JUDr.)
 • Univerzita Komenského, Bratislava, 2006 (Mgr.)