Marián Gabriž

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
marian.gabriz@bartosiksvaby.sk

Marián Gabriž ukončil magisterské štúdium v roku 2012. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2019 ako asociovaný advokát. Venuje sa najmä obchodnému právu, občianskemu právu a právu nehnuteľností.

Marián hovorí plynule anglicky.

Praktické skúsenosti

  • ​​​​​právne poradenstvo v oblasti zakladania a fungovania obchodných spoločností, úprava vzťahov medzi spoločníkmi 
  • právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností - prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, nájomné zmluvy, zriaďovanie a zánik záložných práv a vecných bremien
  • právne poradenstvo v sporoch o náhradu škody
  • právne poradenstvo v pracovnoprávnych otázkach
  • zastupovanie klientov v občianskych a obchodných súdnych konaniach

Vzdelanie

  • Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2017 (advokát)
  • Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2012