Právo nehnuteľností

Slovenská právna úprava nehnuteľností sa významným spôsobom odlišuje od právnej úpravy v ostatných krajinách Európy (s výnimkou Českej republiky). Predovšetkým ide o prelomenie zásady superficies solo cedit, rovnako ako možnosť tretej osoby domáhať sa súdnou cestou určenia vlastníctva voči vlastníkovi nehnuteľnosti zapísanému v katastri nehnuteľností.

Tieto dôvody predurčujú právo nehnuteľností do pozornosti každého podnikateľa pri investovaní na Slovensku. Právny audit vlastníctva nehnuteľností by preto mal byť súčasťou každej akvizície alebo fúzie.Obdobne pri takzvaných investíciách na zelenej lúke je právny audit vlastníctva nadobúdaných pozemkov nevyhnutnou súčasťou celého projektu. Naša pridaná hodnota je v takýchto prípadoch rovnako vysoká. Máme skúsenosti so zastupovaním klientov počas rokovania s developermi a pri príprave zmluvnej dokumentácie, ako aj pri dohľade nad stavebným konaním.

Právna úprava nájmu a to predovšetkým nájmu iných ako bytových priestorov je v Slovenskej republike veľmi špecifická. Množstvo kogentných ustanovení a nejasný výklad zákonov v tejto oblasti práva vyžadujú právne preskúmanie pri uzatváraní každej nájomnej zmluvy.

V súvislosti s právom nehnuteľností poskytujeme nasledujúce služby:

  • právne audity vlastníctva nehnuteľností
  • prevody vlastníctva nehnuteľností
  • zriaďovanie záložných a iných vecných práv
  • príprava a komentár nájomných zmlúv