Právo hospodárskej súťaže

Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že právo hospodárskej súťaže svojim spôsobom stratilo na význame vzhľadom na vstup do Európskej únie a na prenos časti národných kompetencií na Európsku komisiu, opak je pravdou. Rozvoj investícií prináša potrebu schvaľovania národných koncentrácií Protimonopolným úradom Slovenskej republiky ("PMÚ"). Aj v tejto oblasti má naša kancelária potrebné skúsenosti a vie zabezpečiť ohlásenie koncentrácie a konanie pre PMÚ.

Zároveň je však potrebné upozorniť aj na dva ďalšie aspekty práva hospodárskej súťaže, ktorými sú zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž (a aj výnimky z tohto zákazu) a zákaz zneužitia dominantného postavenia. V obidvoch oblastiach poskytujeme poradenstvo našim klientom a zastupujeme ich v konaní pred PMÚ.

V súvislosti s právom hospodárskej súťaže poskytujeme nasledujúce služby:

  • poradenstvo ohľadom práva hospodárskej súťaže
  • zastupovanie pri ohlasovaní koncentrácie v konaní pred PMÚ
  • zastupovanie pri iných konaniach pred PMÚ
  • príprava a posudzovanie zmlúv z pohľadu práva hospodárskej súťaže