Pracovné právo

Žiadny podnikateľ nemôže ignorovať oblasť pracovného práva. Je to oblasť, ktorá ovplyvňuje každodenný chod podniku a zároveň je jednou z najprísnejšie regulovaných oblastí práva. Preto sa snažíme našim klientom poskytnúť cenné rady, ktoré umožnia efektívne a flexibilne využívanie pracovných síl, pri dôslednom dodržiavaní zákonov platných v Slovenskej republike

V súvislosti s pracovným právom poskytujeme nasledovné služby:

  • príprava pracovných zmlúv
  • príprava kolektívnych zmlúv a pracovných poriadkov
  • asistencia pri ukončovaní pracovných pomerov
  • zamestnávanie cudzincov
  • vysielanie pracovníkov do zahraničia
  • dočasné prideľovanie pracovníkov iným zamestnávateľom a aj do zahraničia
  • zastupovanie v pracovno-právnych sporoch