Greenfield projekty

Vstup zahraničných investorov na slovenský trh predstavuje v dnešnej dobe asi najväčší aktívny prínos pre ekonomiku Slovenskej republiky, čo príslušné štátne orgány Slovenskej republiky patrične oceňujú pomerne slušnou ponukou rôznych grantov, dotácií a daňových úľav. Pri posudzovaní nárokov na štátnu pomoc a jej limitov je potrebné prihliadať okrem právneho poriadku SR aj na príslušné normy EÚ. Naša kancelária má značné skúsenosti so zastupovaním zahraničných investorov pri rokovaniach so štátnymi orgánmi ohľadne štátnej pomoci.

Správny manažment greendfield projektu môže investorovi pomôcť predísť zbytočným komplikáciám spojeným s načasovaním celého projektu vrátane nadobudnutia pozemku až po výstavbu vlastnej produkčnej jednotky a spustením samotnej prevádzky. Dobrým nastavením zmluvných parametrov na začiatku realizácie investičného zámeru a správnym timingom jednotlivých etáp implantácie sa investor môže vyhnúť prípadným nedorozumeniam spojeným s osobitým slovenským podnikateľským prostredím a jeho špecifikami.