Pracovné právo

  • Právne poradenstvo pre slovenské dcérske spoločnosti významných francúzskych skupín pôsobiacich v automobilovom priemysle - pri príprave pracovného poriadku a ostatných pracovnoprávnych dokumentov
  • Právne poradenstvo pre významnú potravinársku francúzsku skupinu - pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov
  • Právne poradenstvo agentúram dočasného zamestnávania
  • Právne poradenstvo pre poprednú medzinárodnú gumárenskú firmu v rámci adaptácie vnútorných predpisov upravujúcich „whistleblowing“ systém na slovenské právne prostredie
  • Zastupovanie medzinárodnej prepravnej spoločnosti v rámci konania iniciovaného Slovenským Inšpektorátom práce
  • Právne poradenstvo pre dcérske spoločnosti medzinárodnej skupiny  pri dočasnom prideľovaní zamestnancov
  • Právne poradenstvo pre slovenskú dcérsku spoločnosť francúzskej priemyselnej skupiny - pri umiestňovaní jej zamestnancov do zahraničných entít tejto skupiny