Bankovníctvo a financie

 • Komplexné právne poradenstvo pre slovenskú dcérsku spoločnosť významnej poľskej banky, zahrňujúce okrem iného aj hromadné vymáhanie pohľadávok banky voči jej klientom
 • Právne zastupovanie rumunskej pobočky rakúskej bankovej skupiny v súvislosti so súdnym konaním ohľadne nároku vo výške 2 milióny USD vyplývajúceho z akreditívu vystaveného bankou
 • Právne poradenstvo poskytované dvom slovenským pobočkám významnej francúzskej poisťovne v súvislosti s rôznymi oblasťami slovenského práva vrátane poisťovacieho práva
 • Právne poradenstvo vnútornej skupinovej banke významného francúzskeho automobilového výrobcu v súvislosti s rôznymi aspektmi slovenského finančného a úverového práva
 • Zastupovanie spoločnosti významného slovenského developera vo veci poskytnutia investičného úveru vo výške 22 miliónov EUR od konzorcia bánk patriaceho k Erste Bank group
 • Právne poradenstvo divízii spotrebiteľských úverov európskej bankovej skupiny pri príprave dokumentov pre spotrebiteľské finančné služby a pri implementácii zmluvných dokumentov pre oblasť spotrebiteľských finančných služieb do slovenského právneho prostredia
 • Príprava záväzného právneho stanoviska pre významnú francúzsku bankovú skupinu vo veci posúdenia možnosti a podmienok platnosti zriadenia záložného práva k obchodnému podielu v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzením ako zábezpeky pre banku
 • Právne poradenstvo slovenskej dcérskej spoločnosti európskej skupiny v procese prípravy a negociácie kompletnej dokumentácie potrebnej k získaniu úveru vrátane zabezpečovacích dokumentov pre slovenskú banku na financovanie celého „brown–field“ projektu tohto investora na Slovensku v sume približne 10.000.000 EUR
 • Komplexné právne poradenstvo pre poľskú banku pri spustení aktivít slovenskej dcérskej spoločnosti
 • Právne poradenstvo pre významnú európsku banku – príprava právneho stanoviska v súvislosti s vytvorením fondu z vlastného imania
 • Právne poradenstvo pre slovenskú banku pri príprave právneho stanoviska v súvislosti s vytvorením fondu z vlastného imania
 • Právne poradenstvo významnej francúzskej poisťovacej skupine - pri prevzatí poistného portfólia od slovenskej poisťovne a pri adaptácii zmluvných vzťahov medzi poisťovňou a bankou na slovenské právne prostredie
 • Právne poradenstvo pre významnú francúzsku investičnú banku - pokiaľ ide o oblasť finančných záruk v rámci zabezpečenia transakcií s finančnými derivátmi