Igor Šváby | Partner

Igor Šváby | Partner

T + 421 2 52 44 21 81       
M + 421 907 121 387     
F + 421 2 52 44 21 82
igor.svaby@bartosiksvaby.sk

Igor Šváby vykonáva právnu prax od roku 2005. Igor sa zameriava na právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností, fúzií, akvizícií a ďalších foriem spolupráce medzi podnikmi, práva duševného vlastníctva, pracovného práva, a konkurzov a reštrukturalizácií.

V rámci práva nehnuteľností má Igor bohaté skúsenosti v agende súvisiacej so správou nákupných centier (nájomné zmluvy, dodávateľské zmluvy pre služby a iné plnenia pri prevádzke nákupných centier, povinnosti vyplývajúce z administratívneho práva, spory vznikajúce pri prevádzke nákupných centier). Skúsenosti v oblasti nehnuteľností zahŕňajú aj poradenstvo pri developerských projektoch a pri územnoplánovacích konaniach.

V oblasti spolupráce medzi podnikmi má Igor značné skúsenosti pri štruktúrovaní a vytváraní zmluvnej základne pre transakcie smerujúce k vytvoreniu spolupráce, ale aj k ukončeniu spolupráce medzi podnikateľmi. Projekty v tejto oblasti zahŕňajú aj štandardné fúzie a akvizície.

V oblasti práva duševného vlastníctva sa Igor zameriava najmä na autorské práva, a to konkrétne práva k počítačovým programom, ako aj osobitné práva k databázam. Skúsenosti v tejto oblasti zahŕňajú licenčné zmluvy, projekty automatizovaných systémov na tvorbu zmlúv a spory v súvislosti s dodávkou softvéru.

V oblasti pracovného práva sa Igor zameriava najmä na problematiku vysielania pracovníkov a na pracovnoprávne spory.

V rámci konkurzov a reštrukturalizácií má Igor bohaté skúsenosti pri poradenstve počas reštrukturalizácie (tak pre dlžníka ako aj pre veriteľov), a pri štandardných úkonoch súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním.

Igor hovorí plynulo anglicky a francúzsky.


Vzdelanie a stáže

  • Člen Slovenskej advokátskej komory od 2009
  • Univerzita Komenského Bratislava, 2005
  • Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003

Publikačná činnosť 

  • Prezentácia: Konkurz – zodpovednosť manažmentu, 2009