Igor Šváby | Partner

Igor Šváby | Partner

T + 421 2 52 44 21 81       
M + 421 907 121 387     
F + 421 2 52 44 21 82
igor.svaby@bartosiksvaby.sk

Igor Šváby vykonáva právnu prax od roku 2005. Igor sa zameriava na právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností, fúzií, akvizícií a ďalších foriem spolupráce medzi podnikmi, práva duševného vlastníctva, pracovného práva, a konkurzov a reštrukturalizácií.

V rámci práva nehnuteľností má Igor bohaté skúsenosti v agende súvisiacej so správou nákupných centier (nájomné zmluvy, dodávateľské zmluvy pre služby a iné plnenia pri prevádzke nákupných centier, povinnosti vyplývajúce z administratívneho práva, spory vznikajúce pri prevádzke nákupných centier). Skúsenosti v oblasti nehnuteľností zahŕňajú aj poradenstvo pri developerských projektoch a pri územnoplánovacích konaniach.

V oblasti spolupráce medzi podnikmi má Igor značné skúsenosti pri štruktúrovaní a vytváraní zmluvnej základne pre transakcie smerujúce k vytvoreniu spolupráce, ale aj k ukončeniu spolupráce medzi podnikateľmi. Projekty v tejto oblasti zahŕňajú aj štandardné fúzie a akvizície.

V oblasti práva duševného vlastníctva sa Igor zameriava najmä na autorské práva, a to konkrétne práva k počítačovým programom, ako aj osobitné práva k databázam. Skúsenosti v tejto oblasti zahŕňajú licenčné zmluvy, projekty automatizovaných systémov na tvorbu zmlúv a spory v súvislosti s dodávkou softvéru.

V oblasti pracovného práva sa Igor zameriava najmä na problematiku vysielania pracovníkov a na pracovnoprávne spory.

V rámci konkurzov a reštrukturalizácií má Igor bohaté skúsenosti pri poradenstve počas reštrukturalizácie (tak pre dlžníka ako aj pre veriteľov), a pri štandardných úkonoch súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním.

Igor hovorí plynulo anglicky a francúzsky.


Skúsenosti

 • právne poradenstvo významnému slovenskému developerovi nehnuteľností pri predaji jeho štyroch logistických parkov zahraničnému investičnému fondu
 • právne poradenstvo viacerým francúzskym a britským výrobcom automobilových súčiastok v súvislosti s ich greenfield investičnými projektmi na Slovensku
 • právne poradenstvo nemeckému výrobcovi prevodoviek týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci v súvislosti s jeho greenfield investíciou na východnom Slovensku
 • právne poradenstvo významnej slovenskej banke pri predaji jej pohľadávok z úverov po splatnosti americkému investičnému fondu právne poradenstvo významnej slovenskej banke v súvislosti s prípravou štandardnej úverovej a zabezpečovacej dokumentácie pre malých a stredných klientov
 • právne poradenstvo francúzskej spoločnosti prevádzkujúcej televízne a rozhlasové vysielanie v súvislosti s jej účasťou na verejnej súťaži ohľadom predaja slovenskej spoločnosti prevádzkujúcej televízne a rozhlasové vysielanie
 • právne poradenstvo írskej poisťovacej spoločnosti v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti so zriadením „shared services“ a zákazníckeho centra v Bratislave
 • právne poradenstvo britskému investorovi v súvislosti s akvizíciou slovenskej leteckej dopravnej spoločnosti
 • právne poradenstvo francúzskemu investorovi v súvislosti s projektom výstavby viacerých rezidenčných bytových domov na západnom Slovensku
 • právne poradenstvo francúzskej stavebnej spoločnosti v súvislosti s kvalifikačným kolom na účasť v PPP projekte výstavby diaľnic na Slovensku
 • právne poradenstvo poľskej banke vo viacerých oblastiach súvisiacich so zriadením jej pobočky na Slovensku všeobecné
 • právne poradenstvo kanadskému výrobcovi kovových súčiastok v súvislosti s jeho výrobnou halou na Slovensku
 • právne poradenstvo slovenskej leteckej dopravnej spoločnosti v procese jej reštrukturalizácie právne poradenstvo holandskému výrobcovi kovových súčiastok v súvislosti s reštrukturalizáciou dlhov spoločnosti
 • zastupovanie viacerých klientov v súvislosti riešením sporov v rôznych oblastiach (najmä v pracovnom práve a pri vymáhaní pohľadávok), v rátane zastupovania na súdoch

Vzdelanie a stáže

 • Člen Slovenskej advokátskej komory od 2009
 • Univerzita Komenského Bratislava, 2005
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003

Publikačná činnosť 

 • Prezentácia: Konkurz – zodpovednosť manažmentu, 2009