Peter Bartošík | Partner

Peter Bartošík | Partner

T + 421 (2) 52 44 21 81
M + 421 903 435 804
F + 421 (2) 52 44 21 82
peter.bartosik@bartosiksvaby.sk

Peter Bartošík je advokát a partner v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby s.r.o. Právne poradenstvo poskytuje najmä anglicky hovoriacim klientom pri realizácii rôznych druhov obchodných transakcií, ako sú fúzie a akvizície spoločností (vrátane vykonávania právnych auditov), „green-field“ projekty, ako aj v oblasti práva ochrany hospodárskej súťaže (vrátane oznamovania koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky), práva obchodných spoločností a obchodného práva.

Peter Bartošík v poslednom období úspešne poskytoval právne poradenstvo klientom pri viacerých projektoch súvisiacich s nehnuteľnosťami, vrátane projektového financovania. 

Peter Bartošík má takisto skúsenosti s množstvom úspešne ukončených sporov pred slovenskými súdmi, ako aj s vymáhaním dlhov pre zahraničných a slovenských klientov. 

Peter Bartošík má bohaté skúsenosti v zastupovaní klientov v medzinárodných rozhodcovských konaniach a vo vymáhaní dlhu pre významnú zahraničnú finančnú inštitúciu. 

Peter Bartošík hovorí plynulo anglicky a komunikuje tiež v nemčine a vo francúzštine.


Skúsenosti

 • zastupovanie slovenských vlastníkov pri predaji spoločností poskytujúcich služby medzinárodnému investorovi
 • zastupovanie slovenského investora v súvislosti s akvizíciou spoločnosti vlastniacej sieť hotelov na Slovensku od významného výrobcu ropných produktov
 • právne poradenstvo francúzskemu „tier 1“ dodávateľovi automobilových súčiastok v súvislosti s realizáciou „green-field“ projektu výstavby továrne na Slovensku, vrátane prípravy dodávateľských zmlúv a zmlúv o výstavbe
 • právny audit komplexu administratívnych budov a vypracovanie zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa akvizície komplexu administratívnych budov v Bratislave medzinárodným správcom fondov
 • príprava nájomných a iných obchodných zmlúv pre vlastníka komplexu administratívnych budov
 • príprava nájomných zmlúv a projektovej dokumentácie pre vlastníka logistického parku
 • práca na projekte výstavby obchodných centier pre francúzskeho klienta
 • zastupovanie klienta v medzinárodnom rozhodcovskom ICSID konaní v súvislosti so žalobou významnej finančnej inštitúcie
 • oznamovania koncentrácií celosvetovej úrovne príslušnému slovenskému orgánu ochrany hospodárskej súťaže
 • právny audit slovenského výrobcu priemyselných produktov na východnom Slovensku pre belgického klienta
 • poskytovanie právneho poradenstva viacerým zahraničným investorom pri ich „green-field“ a „brown-field“ investíciách na Slovensku, vrátane zakladania spoločností, prípravy nájomných zmlúv, kúpy pozemkov a priemyselných priestorov a prípravy zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi a s klientmi
 • zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach ako aj pri súdnom a mimosúdnom vymáhaní pohľadávok
 • zastupovanie klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v súvislosti s oznamovaním koncentrácií

Vzdelanie a stáže

 • Univerzita Komenského Bratislava, 2000
 • European Integration and Internationalization (týkajúce sa záležitostí EU) - spoločný program Európskej únie organizovaný 12 univerzitami Európskej únie (1998-1999)
 • Esbjerg Business Academy, Esbjerg Dánsko, 1998
 • John Marshal Law School - Introduction to American Legal and Economical System, Luhačovice, 2003
 • Člen Slovenskej advokátskej komory (2003)

Publikačná činnosť

 • Článok “Capitalization of accounts receivable does not require expert evaluation“ publikovaný v Investment Guide 2006, The Slovak Spectator
 • Článok “What to look for in an office space lease“ publikovaný v Real Estate Guide 2007, The Slovak Spectator
 • Článok “(Ne)existencia povinnosti uzavrieť zmluvu o výkone funkcie” publikovaný v Bulletine Slovenskej Advokátskej komory č. 3/2003

Download