Senior associates

Michal Žitňanský

Michal Žitňanský ukončil magisterské štúdium v roku 2008. Od roku 2012 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2020 ako asociovaný advokát. Počas svojej advokátskej praxe sa venoval najmä obchodnému právu, občianskemu právu a pracovnému právu a zastupovaniu klientov pred súdmi.

Michal poskytuje poradenstvo v slovenskom a anglickom jazyku.


Praktické skúsenosti

  • právne poradenstvo v oblasti obchodného práva – príprava dokumentácie v súvislosti so založením a vznikom obchodných spoločností, korporátnymi zmenami, prevodmi obchodných podielov a akcií, príprava rôznych typov obchodnoprávnych zmlúv, príprava právnych analýz, apod.
  • právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva – príprava právnych analýz súvisiacich s výkladom právnych predpisov, príprava rôznych typov zmlúv, prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, zriaďovanie a zánik záložných práv a vecných bremien, apod.
  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva - príprava právnych analýz, príprava rôznych typov zmlúv, príprava dokumentácie v súvislosti so vznikom, zmenami a zánikom pracovnoprávnych vzťahov, príprava vnútorných predpisov a inej pracovnoprávnej dokumentácie zamestnávateľa, apod.
  • zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, ako aj občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych sporov, najmä v súvislosti s uplatňovaním ochrany vlastníckych a iných práv, uplatňovaním pohľadávok zo zmlúv a pod.

Vzdelanie

  • University of Aberdeen, School of Law (LL.M.) - 2010
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (Mgr.) – 2008
  • Študijný pobyt na Tilburg University, Holandsko - 2006