Správne právo

  • V  nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy prijala Národná rada SR novelu zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Cieľom prijatej novely bolo zriadenie registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne, ktoré majú tvoriť súčasť informačného systému a byť vedené v elektronickej forme. Register fyzických osôb má slúžiť ako zdroj aktuálnych osobných údajov o občanoch a cudzincoch s pobytom na území SR, ako aj o iných osobách – cudzincoch, ktorí prišli do styku s verejnou správou. Cieľom zriadenia centrálnej ohlasovne ako elektronickej služby je umožnenie prihlasovania a odhlasovania sa z pobytu prostredníctvom využitia internetu. Správcom centrálnej ohlasovne je ministerstvo, ktoré zverejňuje zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovňu na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy. 
  • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal vyhlášku č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, podľa ktorej má prevádzkovateľ (každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene)  pri zabezpečovaní ochrany spracúvaných osobných údajov  prijímať najmä bezpečnostné opatrenia uvedené v prílohe vyhlášky, a to technické opatrenia (napr. uloženie listinných dokumentov v uzamykateľných skriniach alebo trezoroch) a organizačné opatrenia (napr. vymedzenie zakázaných postupov alebo operácií s osobnými údajmi). Dokumentácia prijatých bezpečnostných opatrení má popisovať celý proces spracúvania osobných údajov od ich získavania až po ich likvidáciu. Vyhláška upravuje obsah dokumentácie, bezpečnostnej smernice a bezpečnostného projektu, pričom obsah dokumentácie sa má zhodovať so skutočným stavom pri spracúvaní osobných údajov. Podľa vyhlášky, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo viacerých informačných systémoch, z ktorých aspoň jeden vyžaduje vypracovanie bezpečnostného projektu, môže vypracovať jeden bezpečnostný projekt pre všetky informačné systémy, v ktorom zreteľne označí časti týkajúce sa jednotlivých informačných systémov. 

 

Pracovné právo

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády novelu zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá bola prijatá 23. mája 2013. Účelom novely bolo upraviť legislatívny rámec podmienok na zabezpečenie uspokojivej ochrany života a zdravia zamestnancov prostredníctvom úpravy podmienok poskytovania rekondičných pobytov a ustanovenia profesií, pri ktorých je zdravotná spôsobilosť na prácu podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu a vykonávanie niektorých činností. Novela zaviedla povinnosť pre zamestnávateľov upraviť vnútorným predpisom zabezpečovanie pitného režimu.