CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Zhrnutie prijatých opatrení na základe Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

1. Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,

a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,

b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Uvedené platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní.

2. Pojednávania budú len v nevyhnutnom rozsahu.

3. Určenie špeciálnej lehoty na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu - 60 dní, ak predĺženie nastalo v období 12.03.2020 – 30.04.2020.

4. Umožňuje sa korešpondenčné hlasovanie právnických osôb, a to aj formou elektronických prostriedkov.

5. V čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva – tieto úkony by boli neúčinné.

6. Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby. Vykonanie dražby by bolo neplatné.

7. Úprava týkajúca sa funkcie člena súdnej rady.

8. Oprávnenie spracúvať údaje od mobilných operátorov počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve Úradom verejného zdravotníctva na účel ich zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu fyzických osôb v záujme ochrany života a zdravia, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Najdlhšie však do 31.12.2020.