CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Zákaz vstupu do komerčných budov, zariadení alebo priestorov zamestnávateľa bez preukázania negatívneho testu (stav k 1.11. 2020)

S účinnosťou od 2.11. 2020 05:00 do 9.11.2020 01:00 Úrad verejného zdravotníctva nariadil vyhláškou č. 16 z roku 2020 prevádzkovateľom verejných aj súkromných budov a objektov a zariadení, vrátane budov orgánov verejnej moci, ktoré sú prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom a zamestnávateľom zakázať vstup osôb do budov, zariadení alebo do zamestnania, okrem osôb ktoré splnia stanovené podmienky:

 • preukázanie sa negatívnym RT-PCR testom vykonanom od 29.10. 2020 do 1.11.2020 alebo certifikátom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o negatívnom antigénovom teste z celoplošného testovania vykonanom od 29.10. 2020 do 1.11.2020 („Spoločná zodpovednosť“)
 • preukázanie sa negatívnym RT-PCR alebo negatívnym antigénovým testom z hromadného testovania, ktoré boli vykonané od 28.10.2020 do 30.10.2020 ak ide o osoby z bezpečnostného aparátu, štátnych zamestnancov, záchranárov, pracovníkov bezpečnostného manažmentu, ochrany krízovej infraštruktúry a pod.
 • príslušníkov záchranných a bezpečnostných zborov, alebo ozbrojených síl, pri plnení ich úloh
 • preukázanie sa negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 2.11.2020 do 9.11.2020
 • ide o deti do 10 rokov veku
 • preukázanie sa dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 pred menej ako 3 mesiacmi alebo osobu, ktorej bol COVID-19 diagnostikovaný od 1.8.2020 do 15.10.2020
 • ide o osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu
 • ide o osobu, ktorá mala počas celoplošného testovania Spoločná zodpovednosť nariadenú izoláciu v domácom prostredí, alebo nariadenú práceneschopnosť z dôvodu karantény
 • ide o osobu pri vstupe do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska na účely kúpy základných životných potrieb
 • ide o osoby na vstup do zariadení na účely testovania proti COVID-19
 • ide o osoby na vstup na svadbu, krst alebo pohreb (iba obrad)
 • ide o žiaka prvého stupňa pri vstupe do školy
 • ide o vstup do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky
 • ide o vstup do zdravotníckeho zariadenie za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke 

Prevádzkovateľ zariadenia a zamestnávateľ je podľa nášho názoru povinný kontrolovať splnenie podmienok na vstup (napríklad požadovaným predložením príslušných potvrdení/certifikátov), neodporúčame však fyzicky brániť osobám vo vstupe (nanajvýš upozorniť mestskú alebo štátu políciu).

Odopretie vstupu zamestnancovi zo strany zamestnávateľa sa považuje za postup z dôvodu nespĺňania požiadaviek BOZP. 

Prevádzkovateľ zariadenia je takisto povinný umiestniť na všetky vstupy viditeľný oznam o zákaze vstupu a o výnimkách podľa vyhlášky. Vzor oznámenia zasielame v prílohe.

Upozorňujeme na to, že zo strany Úradu na ochranu osobných údajov boli v piatok 29.10.2020 a sobotu 30.10.2020 vydané predbežné stanoviská o tom, že vyhláška nestanovuje dostatočný právny základ na spracovanie osobných údajov z pohľadu GDPR. Napriek tomu sa prikláňame k odporúčaniu, aby boli povinnosti vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva zo strany povinných prevádzkovateľov budov a zamestnávateľov plnené. Výhrady Úradu na ochranu osobných údajov sú formálneho charakteru a súčasne sa domnievame, že ochrana verejného zdravia plní významnejšiu funkciu ako ochrana osobných údajov dotknutej osoby. Očakávame však úpravu tak vyhlášky ako aj stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov, o ktorej budeme klientov informovať. 

VZOR - Oznámenie_Zákaz vstupu do budovy