Zmeny týkajúce sa ochrany spotrebiteľa

Vzhľadom na problematickú prax pri požičiavaní finančných prostriedkov spotrebiteľom, často pri celkových nákladoch dosahujúcich niekedy neprimerané percentuálne navýšenie oproti požičanej sume,  došlo k novelizácii viacerých právnych predpisov (napr. Občiansky zákonník, Exekučný poriadok, zákon o ochrane spotrebiteľa). 
V dôsledku využívania neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík zo strany niektorých spoločností bol do Občianskeho zákonníka zavedený nový inštitút – úžera. V zmysle definície úžery je neplatný právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije i) tieseň, ii) neskúsenosť, iii) rozumovú vyspelosť, iv) rozrušenie, v) dôverčivosť, vi) ľahkomyseľnosť, vii) finančnú závislosť alebo viii) neschopnosť plniť záväzky druhej strane a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.  Zavedením úžery do Občianskeho zákonníka boli rozšírené dôvody neplatnosti právnych úkonov.

Zavedené bolo aj generálne pravidlo, podľa ktorého odplata za požičanie peňažných prostriedkov nesmie prevýšiť najvyššiu prípustnú mieru, ktorú od spotrebiteľa možno požadovať. Najvyššia prípustná výška odplaty bude ustanovená vykonávacím predpisom. Odplata by mala zahŕňať najmä úrok, poplatky za poskytnutie úveru, pravidelné poplatky súvisiace s trvaním úverového vzťahu, ako aj všetky náklady spojené s obligatórnym poistením úveru.
Vyššie uvedené zmeny nadobudnú účinnosť 1. júna 2014. Novelizovanými ustanoveniami sa budú spravovať aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2014, avšak vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté sa posudzujú podľa predpisov účinných do 1. júna 2014.
Ďalším v rade novelizovaných právnych predpisov tvoriacich systematickú spotrebiteľskú úpravu bol Exekučný poriadok. Aby sa predišlo zo strany veriteľa (oprávneného) využívaniu exekučného titulu ako cenného papieru (ktorý si niektorí veritelia nechávali odležať pokiaľ narástli úroky v neprospech dlžníka a až tesne pred uplynutím premlčacej doby podávali návrh na vykonanie exekúcie), bolo prijaté obmedzenie, podľa ktorého, ak ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a návrh na vykonanie exekúcie bude podaný po viac ako 3 rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nebude možné vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky. Jedinou výnimkou z uvedeného obmedzenia bude prípad, ak veriteľ (oprávnený) preukáže, že s dlžníkom (povinným) v priebehu 3 rokov od vykonateľnosti exekučného titulu uzavrel dohodu o postupnom splnení pohľadávky, ktorú priznáva exekučný titul.

Krátkodobý nájom bytu

S cieľom rozvíjania a riešenia otázky súkromného nájomného bývania bol prijatý osobitný právny predpis o krátkodobom nájme bytu, ktorý má zabezpečiť vyrovnanejšie a flexibilnejšie postavenie zmluvných strán oproti chránenému nájomnému bývaniu, ktoré je upravené v Občianskom zákonníku. V zmysle prijatej právnej úpravy krátkodobý nájom bytu vzniká na základe písomne uzavretej nájomnej zmluvy na dobu určitú – najdlhšie na dva roky. Zmluvné strany však majú možnosť dohodnúť sa na predĺžení nájomnej zmluvy, a to dvakrát a vždy najviac o dva roky. Po uplynutí tejto doby majú strany možnosť pokračovať v nájomnom vzťahu za podmienky, že pristúpia k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy a k dohode o nových podmienkach nájmu. 

Prijatý zákon napríklad umožňuje dohodnúť si peňažnú zábezpeku, konkrétnu výšku platieb, rozsah, spôsob výpočtu úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, spôsob ich platenia, ako aj prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zmeniť výšku nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva. Takýmto dôvodom môže byť zmena cien dodávaných služieb spojených s užívaním bytu alebo očakávaná priemerná ročná inflácia v nadchádzajúcom kalendárnom roku, pričom zvýšenie môže byť vždy najviac o nárast cien alebo inflácie. Peňažná zábezpeka nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu.

Nový zákon nadobudne účinnosť 1. mája 2014, pričom nájomné zmluvy uzavreté pred 1. májom 2014 sa budú spravovať podľa právnych predpisov účinných do 1. mája 2014.