Správne právo

  • Potreba transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov si vyžiadala prijatie nového zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2013. Prijatý zákon zaviedol nové legálne definície niektorých pojmov, zdôraznil právo na ochranu súkromia a povinnosť spracúvať osobné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd. Ďalej, spracúvať údaje vo vlastnom mene môže po prijatí nového zákona len prevádzkovateľ. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov bolo upravené aj postavenie oprávnených a zodpovedných osôb. Popri spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti je zavedenou novinkou podmienka vykonania skúšky zodpovednej osoby organizovanej Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prijatý zákon reflektuje aj na technologický vývoj, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje spracúvanie osobných údajov. Z tohto dôvodu boli nanovo upravené aj podmienky spracúvania biometrických údajov a podmienky prenosu osobných údajov do tretích krajín. 
  • Národná rada schválila zákon č. 142/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom zákona bolo zvýšiť ochranu nefajčiarov, ktorá pozostáva najmä z jasného definovania miest, v ktorých sa od 1. júla 2013 zakazuje fajčiť. Na základe prijatej novely došlo k zákazu fajčenia v obchodných domoch s výnimkou priestorov, ktoré sú stavebne oddelené tak, že škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, nepreniknú a nebudú znečisťovať verejne prístupné priestory obchodných domov. Zákaz fajčenia bol okrem obchodných domov rozšírený aj na zariadenia spoločného stravovania s výnimkou tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50% z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do tohto priestoru neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom tento priestor musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia.

Rodinné právo

  • Národná rada schválila zákon č. 125/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý na základe nepriaznivého výkladu zákona o rodine Najvyšším súdom Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 5 Cdo 217/2010. V tomto rozhodnutí súd uviedol, že nárok na úrok z omeškania v prípade výživného nemá oporu v hmotnom práve, nakoľko nejde o záväzkový právny vzťah medi účastníkmi konania. Podľa súdu výživné predstavuje vzťah vyplývajúci z rodinného práva a nie je záväzkom podľa občianskeho práva. Takýto výklad zákona o rodine zamedzil oprávneným žiadať na súde úrok z omeškania. Z tohto dôvodu prijatý zákon zakotvil právo oprávneným v prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva.