REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

 

Čo je to register partnerov verejného sektora?

Zákonom č. 315/2016 Z. z. bol zriadený nový register partnerov verejného sektora (ďalej len ako “Register”). Hlavným dôvodom pre prijatie tohto zákona je snaha vlády bojovať proti schránkovým firmám, ktoré prijímajú peňažné prostriedky od štátu alebo ktoré sú na štátne peňažné prostriedky naviazané iným spôsobom (viac informácií uvádzame nižšie).

Doteraz bola táto oblasť práva upravená len v súvislosti s verejným obstarávaním. S prijatím nového zákona sa však rozsah regulácie rozširuje na všetky subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky od akéhokoľvek verejného subjektu (a teda aj mimo oblasti verejného obstarávania), napríklad aj v prípade dotácií udeľovaných vo forme štátnej pomoci.

Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerom verejného sektora (ďalej len ako „Partner“) môže byť akýkoľvek súkromný subjekt, ktorý:

 1. prijíma finančné prostriedky zo (i) štátneho rozpočtu, (ii) z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, (iii) z rozpočtu obce, (iv) z rozpočtu vyššieho územného celku, (v) z európskych štrukturálnych a investičných fondov, (vi) od právnickej osoby zriadenej štátom, (vii) od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, (viii) od zdravotnej poisťovne alebo (ix) prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc;
 2. prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva (i) štátu, (ii) verejnoprávnej inštitúcie, (iii) obce, (iv) vyššieho územného celku, (v) právnickej osoby zriadenej zákonom alebo (vi) právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo (vii) zdravotnej poisťovne;
 3. uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu v rámci verejného obstarávania;
 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 5. sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu (napríklad podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach);
 6. na ktorý bola postúpená alebo inak nadobudol pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; alebo
 7. priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa bodu 1. až 5. tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa bodu 1. alebo podľa bodu 2. vyššie.

Aby bol subjekt považovaný za Partnera, musí zároveň transakcia spadajúca pod vyššie uvedené kategórie v prípade jednorazového poskytnutia finančných prostriedkov presiahnuť sumu 100.000,- EUR a v prípade opakujúceho sa plnenia presiahnuť sumu 250.000,- EUR za jeden kalendárny rok.

Ako zaregistrovať Partnera?

Registračný proces začína tým, že Partner poskytne požadované údaje oprávnenej osobe (definovanej nižšie), pre ktorú sa rozhodol.

Partner je povinný oprávnenej osobe poskytnúť súčinnosť za účelom získania kompletnej oficiálnej dokumentácie, ktorú bude oprávnená osoba potrebovať k overeniu poskytnutých údajov. Oprávnená osoba následne vykoná overenie, identifikuje konečných užívateľov výhod (ďalej ako „KUV“) a podá návrh na zápis údajov do Registra.

Kto môže byť oprávnenou osobou?

Oprávnenou osobou Partnera môže byť slovenský advokát, notár, daňový poradca, audítor či banka.

Oprávnená osoba však (i) musí byť subjektom/osobou odlišnou od Partnera, (ii) nesmie byť KUV Partnera, (iii) nesmie mať rovnakého KUV ako Partner a (iv) nesmie byť personálne ani majetkovo napojená na Partnera.

Čo vykonáva oprávnená osoba?

Oprávnená osoba slúži ako prostredník, ktorý overuje pravosť informácií poskytnutých zo strany Partnera a zároveň zabezpečuje registráciu Partnera v Registri.

Nakoľko musí byť oprávnená osoba od Partnera nezávislá, zákon medzi oprávnenou osobou a Partnerom predpokladá vysokú mieru spolupráce. Preto zákon oprávňuje oprávnenú osobu k tomu, aby v prípade nedostatočnej spolupráce zo strany Partnera táto okamžite ukončila s Partnerom právny vzťah vyplývajúci z dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre Partnera.

Overenie pravosti údajov vykonáva oprávnená osoba porovnávaním údajov, ktoré jej boli predložené zo strany Partnera a údajov prístupných prostredníctvom verejných registrov a verejných dokumentov poskytnutých zo strany Partnera alebo získaných priamo oprávnenou osobou. Oprávnená osoba zodpovedá za správnosť verifikácie.

Aké údaje sa zapisujú do Registra?

Partner podáva návrh na zápis údajov do Registra prostredníctvom oprávnenej osoby. Povinne zapisovanými údajmi sú:

 1. identifikácia Partnera (názov, sídlo, právna forma, IČO);
 2. zoznam konečných užívateľov výhod;
  1. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera;
  2. Identifikácia oprávnenej osoby.

 

Všetky vyššie uvedené informácie majú byť obsiahnuté v takzvanom verifikačnom dokumente, ktorý pripravuje oprávnená osoba. Verifikačný dokument musí zahŕňať aj opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera.

Aké sú pretrvávajúce povinnosti partnera verejného sektora?

Partner, ktorý si splnil registračnú povinnosť, zodpovedá aj za správnosť a aktuálnosť zapísaných údajov. V prípade, ak dôjde k zmene zapísaných údajov, je Partner povinný bezodkladne o takejto zmene informovať oprávnenú osobu a poskytnúť jej všetku potrebnú súčinnosť.

Partner musí oprávnenej osobe poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť aj pri následnom overovaní identifikácie KUV (bližšie vysvetlenie nižšie).

Čo je to následné overenie identifikácie KUV?

Následné overenie identifikácie KUV je spojené s povinnosťou oprávnenej osoby opätovne overiť a identifikovať KUV. Po tom, čo sa Partner zaregistruje v Registri a riadne identifikuje svojich KUV, musí oprávnená osoba opätovne overiť identifikáciu jeho KUV:

 1. pri svojom zápise ako oprávnenej osoby Partnera do Registra (aplikovateľné v prípade, ak Partner vymenil pôvodnú oprávnenú osobu za novú oprávnenú osobu);
 2. k 31. decembru každého kalendárneho roka; 
 3. v prípade, ak Partner uzatvorí zmluvu alebo dodatok k zmluve, ktoré súvisia s prevodom finančných prostriedkov alebo majetku z verejného subjektu na Partnera;
 4. v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorej predmetom je prevod finančných prostriedkov alebo majetku z verejného subjektu na Partnera v sume/hodnote vyššej ako 1.000.000,- EUR za 30 dní.

Kto je KUV?

Tento zákon obsahuje rovnakú definíciu KUV ako nariadenie Európskej únie o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, t.j. KUV je osoba, ktorá skutočne ovláda podnikateľa alebo osobu, v prospech ktorej tento podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Za KUV bude vždy považovaná osoba, ktorá (v krátkosti):

 1. má najmenej 25%-ný priamy alebo nepriamy podiel v podnikateľovi (spoločnosti, združení, atď.); 
 2. má právo menovať a odvolávať štatutárny orgán podnikateľa (spoločnosti, združenia, atď.);
 3. má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu podnikateľa; alebo 
 4. ovláda právnickú osobu iným spôsobom.

Ak žiadnu osobu nemožno považovať za KUV v zmysle vyššie uvedených kritérií (čo bude napríklad prípad spoločností, ktoré sú emitentmi cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu), neznamená to, že sa Partner nemusí registrovať v Registri. V takejto situácii sa Partner taktiež musí zaregistrovať, pričom namiesto KUV do Registra zapíše členov svojho štatutárneho orgánu a vrcholového manažmentu.

Aké hrozia sankcie?

V prípade, ak sú v Registri zapísané nepravdivé alebo neúplné údaje týkajúce sa KUV alebo verejných funkcionárov, alebo v prípade, ak Partner nepodá návrh na registráciu zmien v identifikácii KUV v určenej lehote, registrujúci orgán môže Partnerovi uložiť pokutu vo výške celého hospodárskeho prospechu, ktorý Partner z transakcie získal, alebo v prípade, ak výšku hospodárskeho prospechu nemožno zistiť, môže Partnerovi uložiť pokutu až do výšky 1.000.000,- EUR.

Naviac, registrujúci orgán môže uložiť pokutu aj celému štatutárnemu orgánu (t.j. každému konateľovi alebo každému členovi predstavenstva) Partnera, a to až do výšky 100.000,- EUR.

Za zaplatenie pokuty uloženej štatutárnemu orgánu Partnera ručí oprávnená osoba. Oprávnená osoba nie je túto pokutu povinná zaplatiť v prípade, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou.

Nakoniec, KUV, ktorý nie je zapísaný v Registri a ktorý si nesplnil povinnosť oznámiť Partnerovi a jeho oprávnenej osobe, že sa stal KUV Partnera, môže byť sankcionovaný pokutou do výšky 10.000,- EUR.

Sú aj iné právne dôsledky?

Odhliadnuc od vyššie spomenutých pokút, v prípade, ak sú údaje v Registri týkajúce sa KUV alebo verejných funkcionárov nesprávne alebo neúplné, verejnoprávny subjekt je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy a zastaviť akékoľvek platby Partnerovi. Dôsledky ukončenia takejto zmluvy by boli predmetom posúdenia v zmysle súkromnoprávnych predpisov a mohli by zahŕňať vzájomné vrátenie hospodárskeho prospechu získaného na základe takejto zmluvy či transakcie.

Napokon, v prípade ak registrový orgán vymaže Partnera z Registra, a to najmä z dôvodu nesprávnych alebo neúplných informácií o jeho KUV, sú členovia štatutárneho orgánu Partnera považovaní za vylúčených z členstva v štatutárnom orgáne Partnera (a iných slovenských spoločností, ak sa to aplikuje), a vylúčení členovia musia byť vymazaní aj z Obchodného registra vo vzťahu ku všetkým spoločnostiam, v ktorých vystupujú ako členovia štatutárneho orgánu (a to po dobu troch rokov alebo po dobu stanovenú v rozhodnutí súdu).

Kedy sa Partner musí registrovať?

V prípade, ak už je Partner zaregistrovaný v Registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní, je jeho registrácia automaticky presunutá do Registra. Takýto Partner však musí do 31. júla 2017 podať návrh na zápis do Registra za účelom zosúladenia zapísaných údajov. V prípade, ak tak nespraví, bude z Registra vymazaný.

Ak Partner nebol zaregistrovaný v Registri konečných užívateľov výhod, musí sa takýto Partner zaregistrovať v Registri pred uzatvorením verejnoprávnej zmluvy či prijatím verejných finančných prostriedkov.

***

Vyššie uvedené informácie nepredstavujú právne stanovisko alebo právnu radu. Za účelom získania právneho poradenstva týkajúceho sa povinností vyplývajúcich zo zákona o registri partnerov verejného sektora a/alebo informácií spojených s našou činnosťou ako oprávnenej osoby, prosím kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.