Pripravované zmeny zákonov

  • Skupina poslancov predložila do parlamentu návrh novely zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, podľa ktorého by mali predajcovia cestovných zájazdov uvádzať v ponukách konečnú cenu zájazdu vrátane všetkých poplatkov spojených s poskytnutím zájazdu. Účelom navrhovanej novely je eliminovať prípady, kedy je spotrebiteľ zavádzaný z dôvodu, že nízka cena zájazdu uvedená v reklame je dodatočne navýšená o rôzne druhy poplatkov. Predpokladaná účinnosť novely je od 1. januára 2013.
  • Ministerstvo práce a sociálnych vecí má záujem novelizovať Zákonník práce. Avizovaná zmena nemá za cieľ obnoviť podobu zákonníka práce pred veľkou novelou z 1. septembra 2012. Hlavným cieľom má byť vyrovnanie nerovnováhy v terajšom postavení zamestnanca a zamestnávateľa. Rezort už ponúkol sociálnym partnerom predbežný okruh zmien v zákonníku (napr. opätovné zavedenie súbehu odstupného a výpovednej doby), no zároveň deklaroval, že niektoré zmeny z dielne predošlého ministra chce ponechať. Novela by nemala nabúrať podnikateľské prostredie.
  • Do pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Novelou by mali byť medzi hazardné hry zaradené aj tzv. propagačné súťaže umožňujúce účastníkom po splnení podmienok získanie peňažnej a nepeňažnej výhry. Ich primárnym cieľom má byť totiž propagácia tovarov a služieb poskytovateľa, hoci potenciálnym účastníkom sú prezentované ako hry s možnosťou získania výhry. Dôvodom zaradenia týchto súťaží medzi hazardné hry je teda nutnosť spresnenia ich pravidiel a podmienok účasti. Predkladaný návrh zákona obsahuje aj podmienky a možnosť prevádzkovania týchto hier. Tie budú založené na princípe oznámenia, v rámci ktorého budúci prevádzkovateľ doloží a preukáže splnenie podmienok prevádzkovania tohto druhu hry. V snahe nezvyšovať záujem ľudí o účasť na hazardných hrách sa v návrhu zavádzajú nové ustanovenia, ktoré upravujú umiestnenie reklamy upozorňujúcej na výšku a možnosť získania výhry. Reklamu bude možné po novom umiestniť len do interiérových priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry. Zároveň sa zakáže uvádzať informácie o možnosti získania výhry v masovokomunikačných prostriedkoch. Od 1. januára 2013 by mal vstúpiť do platnosti zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov v herniach a prevádzkovanie vybraných druhov hazardných hier výlučne v herniach.

Ostatné

  • Národná rada prijala zákon č. 195/2012 Z.z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok. Cieľom zákona je riešenie situácie, v ktorej sa vymáha pohľadávka od dlžníka zdržujúceho sa mimo územia SR, pričom tento nemá na našom území žiadny majetok. Ak príslušné orgány následne zistia, že dlžník dosahuje príjmy na území iného členského štátu alebo tam má majetok, využitím medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok je možné dosiahnuť aj od takéhoto dlžníka úhradu pohľadávky alebo aspoň jej čiastočnú úhradu. Zákon upravuje konkrétny postup a podmienky, za ktorých budú príslušné orgány SR poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc za účelom vymáhania finančných pohľadávok pre SR, iný členský štát Európskej únie alebo zmluvný štát. Medzinárodná pomoc pri vymáhaní pohľadávky zahŕňa výmenu informácií, doručenie dokumentov, vymáhanie pohľadávky, zabezpečovanie pohľadávky a iné činnosti s nimi súvisiace.

Súdne rozhodnutia 

  • Podľa nedávno vydaného rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn. 4 MCdo 5/2012) uverejneného v Zbierky stanovísk NS a súdov SR platí, že ak sa v rámci organizačnej zmeny súčasne stali nadbytočnými viacerí zamestnanci, má zamestnávateľ ponukovú povinnosť (§ 63 ods. 2 písm. b/ Zákonníka práce) voči každému z nich osobitne. Pokiaľ má voľné len jedno pracovné miesto, nemá oprávnenie vybrať si zamestnanca, ktorému voľné miesto ponúkne, ale je ho povinný ponúknuť všetkým do úvahy prichádzajúcim zamestnancom. K zmene pracovnej zmluvy v zmysle § 54 Zákonníka práce dôjde v prípade toho zamestnanca, ktorý prijal ponuku voľného pracovného miesta ako prvý.
  • V rozhodnutí (sp. zn. 8 Sžp 8/2011) Najvyšší súd SR konštatoval, že ak sa informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestňuje na miestach viditeľných z verejných priestorov a je spojené so stavbou alebo pozemkom, je jeho vlastník, nájomca alebo iný zriaďovateľ povinný vyžiadať si povolenie stavebného úradu. Poukázal na to, že zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v ust. § 71 vyžaduje udelenie povolenia k umiestneniu reklamných zariadení, ktoré sú spojené s pozemkom alebo stavbou, pričom sa nevyžaduje pevné spojenie s pozemkom, ako je to pri ostatných stavbách. Súd určil, že pevnému spojeniu zodpovedajú reklamné zariadenia o rozmeroch 3m x 2m, ktoré neboli voľne položené na pozemku, ale ich umiestnenie vyžadovalo úpravu pozemku v tom zmysle, že bolo potrebné upraviť podklad pre ich položenie, teda vyhĺbiť základové lôžko a vysypať ho kamennou drťou.