Právo životného prostredia

  • V nadväznosti na žalobu Európskej komisie na Slovenskú republiku pre zmeškanie lehoty na transpozíciu rámcovej smernice o odpadoch, prijal Parlament rozsiahlu novelu zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Prevzatie tejto smernice si vynútilo nielen zmenu niekoľkých zákonných definícií, ale aj zavedenie viacerých nových pojmov do ustanovení zákona (napr. pojem úložisko kovovej ortuti, biologický odpad, recyklácia, obchodník a sprostredkovateľ). Prijatím novely dochádza predovšetkým k zmene v hierarchii odpadového hospodárstva. Dôraz sa má klásť na predchádzanie vzniku odpadu a na znižovanie nepriaznivých vplyvov odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí. Cieľom týchto postupov je najmä efektívnosť využitia odpadu ako možného druhotného zdroja. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2013. 

Spotrebiteľské právo 

  • Od 1. novembra 2012 má nadobudnúť účinnosť novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorou sa zavádza do praxe termín „kolektívne záujmy spotrebiteľov“. Pod definíciu kolektívnych záujmov spadá také konanie porušiteľa, ktoré je uplatňované voči všetkým spotrebiteľom. V súvislosti s ochranou týchto záujmov upravuje novela aj inštitút predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie je podmienené písomnou výzvou združenia na ochranu spotrebiteľov adresovanou predávajúcemu. Ak predávajúci ani na základe výzvy neupustí od poškodzovania kolektívnych záujmov v lehote 2 týždňov od jej doručenia, môže združenie podať Slovenskej obchodnej inšpekcii ako príslušnému orgánu dozoru návrh na vydanie predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie môže Slovenská obchodná inšpekcia vydať aj na základe vlastných zistení o porušení spotrebiteľských práv. V prípade podania námietok voči predbežnému opatreniu má príslušný orgán len dve možnosti – buď námietky zamietne a opatrenie potvrdí, alebo sa s námietkami stotožní a opatrenie zruší. 

Správne právo

  • Národná rada schválila novelu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je predovšetkým zvýšenie príjmov verejnej správy a štátneho rozpočtu. Zmeny sa týkajú sadzieb niektorých správnych poplatkov v oblasti stavebnej správy, vnútornej správy, správy zdravotníctva, správa katastra a ďalších. Zákonom sa zvyšujú najmä poplatky za vydanie stavebného povolenia právnickým osobám, za predĺženie platnosti stavebného povolenia, za vydanie kolaudačného rozhodnutia a za úkony na úseku správy katastra. V oblasti dopravy ide o sadzby poplatkov za prvý zápis motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel Slovenskej republiky. Prehodnotili sa tiež poplatky za udelenie dopravnej licencie a zaokrúhlené boli poplatky za úkony Úradu priemyselného vlastníctva SR. Okrem toho zákon upravuje aj sadzby poplatkov pri registrácii liekov. Zákonom sa tiež posúva termín zrušenia kolkových známok na január 2014 z pôvodného termínu január 2013. Hlavným dôvodom tejto zmeny je zavedenie možnosti platiť správne poplatky modernejšími metódami ako je platobná karta, sms, či internet. 

Daňové právo 

  • Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zvyšuje daň z príjmov právnických osôb z 19% na 23%. V prípade fyzických osôb sa má uplatňovať 19% sadzba zo základu dane do výšky 176,8-násobku životného minima, a pri základe dane presahujúcom túto hranicu už 25% sadzba. Vyššia daň sa tak bude týkať ľudí, ktorých príjem presahuje hranicu okolo 3.300 eur. Zároveň sa obmedzí možnosť uplatnenia 40% paušálnych výdavkov zavedením ich maximálnej výšky v sume 5.040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne. Tiež sa ruší možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností. 

Právne predpisy v legislatívnom procese

  • Do Národnej rady bol predložený poslanecký návrh novely zákona o investičnej pomoci, ktorý spresňuje poskytovanie daňových úľav pre spoločnosti v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Jednou z podmienok na poskytovanie tohto typu úľav je napríklad to, aby žiadateľ vytvoril aspoň 50 úplne nových pracovných miest, teda aby nedochádzalo len k presúvaniu výroby z regiónov, kde nemôže byť pomoc poskytnutá. Z rovnakého dôvodu sa budú musieť preukazovať vlastnícke vzťahy pri spoločnostiach, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Má sa tak zamedziť nielen špekulatívnym presunom výroby, ale aj obmedziť poskytovanie pomoci prosperujúcim a fungujúcim spoločnostiam, ktoré pre neposkytnutie pomoci hrozia prepúšťaním. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1.januára 2013. 
  • Ďalším zákonom, ktorého novela je v legislatívnom procese je zákon o verejnom obstarávaní. Hlavnými oblasťami pripravovaných zmien sú napr.: rozšírenie zverejňovacích povinností a s tým spojené zrušenie rokovacieho konania bez zverejnenia, ďalej zavedenie zákazu dodatkov týkajúcich sa ceny plnenia a zavedenie princípu znižovania ceny pri opakovaných dodaniach. Dôležitým je aj posilnenie princípu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a úprava mimoriadne nízkej ceny, ktorá v doterajšej praxi spôsobovala problémy. Predložený návrh zavádza pojem „strategická zákazka", a to z hľadiska záujmov Slovenskej republiky, zjednocuje úpravu pre podlimitné, podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Novela sa okrem toho zaoberá aj systémom referencií kvality a ratingu dodávateľov a v rámci posilnenia kontroly vzťahov so subdodávateľmi navrhuje viaceré sankcie, vrátane zákazu účasti na obstarávaní. 

Judikatúra

  • Súdny dvor Európskej únie vydal rozhodnutie, v ktorom sa vyjadril k otázke, či obchodníci môžu od spotrebiteľa, ktorému bolo oznámené, že vyhral cenu, vyžadovať vynaloženie nákladov (vrátane minimálnych) na jej nadobudnutie. Podľa súdu právo Únie zakazuje agresívne praktiky, ktorými sa vytvára falošný dojem, že spotrebiteľ už vyhral cenu, no pre získanie informácie o povahe tejto ceny alebo pre jej nadobudnutie, musí uhradiť určitú hotovosť, alebo vynaložiť iné náklady. Takéto praktiky sú zakázané aj v prípade, ak sú náklady vynaložené spotrebiteľom v porovnaní s hodnotou ceny zanedbateľné, a to aj vtedy ak z nich obchodník nemá žiadny prospech. Súd potvrdil zákaz týchto agresívnych praktík tiež v prípade, keď spotrebiteľ môže vykonať činnosť smerujúcu k získaniu ceny viacerými ponúkanými spôsobmi, pričom aspoň jeden z nich je bezplatný.