Právne novinky

Doručovanie do elektronických schránok vybraným subjektom

Elektronické doručovanie a jeho dôsledky: 

Podľa aktuálne pripravovanej novely zákona o e-Governmente (ďalej len „Novela“)[1] sa navrhuje, že právnickým osobám a zapísaným organizačným zložkám so sídlom na Slovensku (ďalej len „Subjekty“) bude môcť byť od 1.7.2017 doručovaná úradná korešpondencia súdov, živnostenských registrov, ministerstiev, obecných úradov, Sociálnej poisťovne alebo iných orgánov verejnej moci elektronicky, a to uložením korešpondencie do tzv. elektronickej schránky (ďalej len „ES“).

Aj v prípade, ak sa Subjekt o doručení elektronickej úradnej korešpondencie nedozvie, takáto korešpondencia sa bude považovať za doručenú:

  • pri doručovaní do vlastných rúk márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia korešpondencie do ES (v prípade, že Subjekt skôr nepotvrdí takéto doručenie),
  • pri „obyčajnom“ doručovaní deň nasledujúci po uložení elektronickej korešpondencie do ES.

Keďže na moment doručenia môžu byť viazané rôzne lehoty (napríklad lehota na podanie odvolania alebo lehota na splnenie povinnosti), v prípade neprečítania si elektronickej úradnej korešpondencie v rámci lehoty tak môžu pre Subjekty vyplynúť nepriaznivé právne dôsledky.

Ako sa prihlásiť do ES

Na prihlásenie do ES je potrebné disponovať:

  • občianskym preukazom s elektronickým čipom vydávaných na okresných riaditeľstvách policajného zboru („OR PZ“) (v prípade cudzincov viď nižšie),
  • bezpečnostným osobným kódom a čítačkou kariet (vydávané na OR PZ), softvérom (dostupný cez nasledovný link).

Automatická aktivácia v prípade neprihlásenia sa do ES

V prípade, ak si Subjekt do konca júna 2017 nestihne aktivovať svoju ES, od 1.7.2017 bude mať ES aktívnu automaticky.

Podľa Novely by od 1.7.2017 mali byť ES Subjektov aktivované na doručovanie automaticky aj bez prihlásenia a pošta od štátnych inštitúcií bude môcť byť doručovaná do týchto ES s dôsledkami uvedenými vyššie.

Ak je štatutárnym orgánom Subjektu cudzinec

Zákon rozlišuje aktiváciu a používanie ES v závislosti od toho, či je štatutárny orgán Subjektu štátnym príslušníkom inej krajiny EÚ alebo krajiny mimo Európskej únie:

  • štátny príslušník krajiny EÚ s pobytovým preukazom občana EÚ: občan EÚ, ktorému cudzinecká polícia registrovala právo na pobyt na Slovensku (oprávnenie na pobyt na Slovensku počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace), je oprávnený požiadať príslušné oddelenie cudzineckej polície o vydanie dokladu o pobyte, súčasťou ktorého je elektronický čip a bezpečnostný osobný kód, ktoré umožnia prihlásenie do ES. 
  • štátny príslušník krajiny EÚ bez pobytového preukazu občana EÚ: v prípade, ak občan EÚ nemá policajným orgánom registrované právo na pobyt na Slovensku, na prihlásenie do ES bude potrebný tzv. alternatívny autentifikátor (osobitná karta s elektronickým čipom, ktorá bude vydávaná na OR PZ). Formu alternatívneho autentifikátora a podrobnosti o jeho vydaní bude upravovať pripravovaná vyhláška Ministerstva vnútra.[2]
  • štátny príslušník krajiny mimo EÚ
  • : na prihlásenie do ES bude v takomto prípade potrebné (namiesto občianskeho preukazu s čipom) zaobstarať si na oddelení cudzineckej polície v mieste pobytu cudzinca tzv. doklad o pobyte s čipom.

Možnosť splnomocnenia inej osoby na spravovanie ES

Na prístup a disponovanie s ES je možné splnomocniť aj tretiu osobu (t. j. osobu odlišnú od štatutára Subjektu), a to prostredníctvom osobitnej žiadosti o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s ES treťou osobou, v ktorej bude špecifikovaný rozsah tohto oprávnenia. Podpis splnomocniteľa na predmetnej žiadosti musí byť úradne osvedčený (v prípade podpisovania v zahraničí sa môže vyžadovať aj osvedčenie apostilou alebo superlegalizácia).

Splnomocniť tretiu osobu (právnickú osobu alebo fyzickú osobu) možno aj neskôr prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza priamo v ES.

Možnosť nastavenia notifikácií

Subjekty, ktoré majú záujem o zasielanie notifikácií o elektronickom doručovaní, môžu sa bezplatne zaregistrovať za účelom zasielania notifikácií, ako aj zvoliť si spôsob ich zasielania (formou sms alebo e-mailom).

Ak si Subjekt zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení úradnej správy do ES sa mu zašle notifikácia, ktorá okrem iného obsahuje aj deň uplynutia úložnej lehoty.

 


[1]Podľa aktuálne platného zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (zákon o e-Governmente) sú Subjekty povinné aktivovať si ES do 31.12.2016. Vláda však pripravila návrh Novely, ktorá by predĺžila lehotu na aktiváciu ES z 31.12.2016 na 30.6.2017. Očakáva sa, že táto Novela bude schválená Národnou radou SR a nadobudne tak účinnosť.

[2] Nakoľko táto vyhláška zatiaľ nenadobudla účinnosť.[2] Úrad vlády SR odporúča štatutárnym orgánom Subjektov bez pobytového preukazu občana EÚ, aby (v prípade potreby v období do začatia vydávania alternatívnych autentifikátorov) splnomocnili na aktiváciu a používanie ES tretiu osobu, ktorá by disponovala občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom s čítačkou kariet, potrebnými na aktiváciu a používanie ES.