Pracovné právo

Parlament prijal rozsiahlu novelu zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, s účinnosťou od 1. septembra 2011 (okrem § 103 o výmere dovolenky, ktorý je účinný od 1. januára 2012). Novela zákonníka práce zaviedla viaceré zmeny, z ktorých v skratke uvádzame tie najdôležitejšie:

 • Odstúpenie od pracovnej zmluvy - novela zavádza rozšírenie možností a spresnenie podmienok, za ktorých môže zamestnávateľ odstúpiť od pracovnej zmluvy. Po novom sa upresňuje kedy môže zamestnávateľ odstúpiť od zmluvy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnanca a zavádza sa nový dôvod pre odstúpenie: zamestnanec je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 
 • Skúšobná doba - v § 45 došlo k zavedeniu možnosti dohodnúť v pracovnej zmluve skúšobnú dobu pre vedúcich zamestnancov až na 6 mesiacov (pôvodne 3 mesiace). Zároveň novela zavádza možnosť dohodnúť v kolektívnej zmluve predĺženie skúšobnej doby o ďalšie 3 mesiace u oboch kategórii zamestnancov (klasických aj vedúcich). Ďalej je po novom možné v kolektívnej zmluve tiež dohodnúť, že skúšobná doba sa nepredlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca, a o ďalšie objektívne dôvody, o ktoré sa normálne predlžuje skúšobná doba vrátane času prekážok v práci na strane zamestnávateľa. 
 • Trvanie pracovného pomeru - novela predlžuje maximálnu dĺžku pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu z 2 rokov na 3 roky, pričom pracovný pomer možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 3 rokov najviac trikrát. 
 • Delené pracovné miesto - novela zaviedla nový inštitút deleného pracovného miesta. Pri delenom pracovnom mieste si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto. Pre delené pracovné miesto napríklad platí, že ak nastane prekážka v práci na strane zamestnanca, ktorý sa s inými zamestnancami delí o pracovné miesto, títo zamestnanci sú povinní ho zastúpiť, ak tomu nebránia vážne dôvody na ich strane. 
 • Výpovedná doba - novela rozsiahle zmenila úpravu výpovednej doby. Namiesto všeobecnej dvojmesačnej výpovednej doby pri výpovedi zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca sa zavádza diferencovaná výpovedná doba v trvaní jeden až tri mesiace podľa nasledujúcich pravidiel. Pokiaľ pracovný pomer zamestnanca trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jednomesačná. V prípade odpracovania viac ako jedného roka je výpoveď dvojmesačná. Trojmesačná výpovedná doba sa uplatní v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa, motívom ktorej sú ekonomické dôvody (organizačné zmeny, zrušenie zamestnávateľa) a dlhodobá strata schopnosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu zo zdravotných dôvodov (pokiaľ daný zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa viac ako 5 rokov). 
 • Zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného - novou právnou úpravou došlo k zrušeniu kumulatívnej funkcie dvoch právnych inštitútov odstupného a výpovednej doby, t.j. ruší sa právo zamestnanca na odstupné v prípade, ak zamestnanec zotrvá v práci počas výpovednej doby. 
 • Konkurenčná doložka - nová právna úprava zaviedla inštitút konkurenčnej doložky na čas po skončení pracovného pomeru. Uvedený inštitút nemal do dnešného dňa oporu v slovenskej právnej úprave, napriek tomu boli konkurenčné doložky uzatvárané (i keď ich vymáhateľnosť bola sporná). Zamestnávateľ si môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve tzv. konkurenčnú doložku, na základe ktorej zamestnanec nebude môcť vykonávať konkurenčnú zárobkovú činnosť po dobu maximálne jedného roka po skončení pracovného pomeru. Ako protihodnotu tomuto zákazu sa však stanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancovi počas trvania zákazu peňažnú náhradu v čiastke minimálne 50% jeho pôvodnej mzdy. Novela tiež umožňuje dohodnúť pokutu, ktorú bude zamestnanec povinný zaplatiť zamestnávateľovi v prípade porušenia konkurenčného zákazu (avšak pokuta nesmie presiahnuť výšku dohodnutej peňažnej náhrady). 
 • Konto pracovného času - zavádza sa nový inštitút konto pracovného času. Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len po dohode so zástupcami zamestnancov. Pri uplatňovaní konta pracovného času môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo prácu nebude vykonávať vôbec. 
 • Práca nadčas a nočná práca - novela zaviedla väčšiu pružnosť pokiaľ ide o nočnú prácu a prácu nadčas, konkrétne napríklad v rámci práce nadčas môže zamestnanec v kalendárnom roku vykonávať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín a vedúci zamestnanec najviac v rozsahu 550 hodín (pred tým 400 hodín). Za prácu nadčas bude zamestnávateľ naďalej povinný poskytnúť zamestnancovi buď mzdové zvýhodnenie alebo náhradné voľno. Predlžuje sa však lehota v rámci ktorej bude zamestnávateľ povinný poskytnúť náhradné voľno, a to z troch na dvanásť mesiacov po vykonaní nadčasovej práce. Ďalej sa tiež zavádza napríklad možnosť hromadného čerpania dovolenky na 3 týždne, ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej 6 mesiacov vopred. 
 • Náhrada škody - podľa novej úpravy zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže dohodnúť povinnosť poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril, pre prípad straty a zničenia. Zvýšila sa suma, do ktorej zamestnávateľ nebude povinný požadovanú náhradu škody a obsah dohody o jej úhrade prerokovať zo zástupcami zamestnancov z pôvodných 33,19 EUR na 50,- EUR.
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy – zmeny sa dotkli napr. rozdelenia pôsobnosti medzi odborovou organizáciou a zamestnaneckou radou, ak pôsobia popri sebe u zamestnávateľa – novelou došlo k posilneniu zamestnaneckej rady na úkor odborovej organizácie. Novela ďalej zavádza možnosť dohodnúť si v kolektívnej zmluve v presne vymedzených prípadoch pracovné podmienky a podmienky zamestnávania odchylne, t.j. aj menej výhodne ako ich upravuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis.