Občianske právo, Obchodné právo

Občianske právo, Obchodné právo 

  • V súvislosti s postupnou realizáciou rozsiahlej finančnej reformy a reformy daňovej správy v SR sa prijala novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý prináša viacero zmien, pričom k najväčšej patrí zriadenie Registra účtovných závierok s účinnosťou od 1. januára 2012. Register účtovných závierok bude viesť Ministerstvo financií SR. Tento register bude informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa budú ukladať všetky účtovné závierky. Prvou účtovnou závierkou, ktorú je potrebné uložiť do registra, bude účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2012 a neskôr. Spoločnosť, ktorá dokumenty neuloží do registra sa dopustí tzv. správneho deliktu, za ktorý sa budú ukladať pokuty. Register sa bude deliť na verejnú a neverejnú časť. 
  • Pre potreby ukladania účtovných závierok do registra účtovných závierok vydalo ministerstvo financií SR vzor poznámok v tabuľkovej forme (doteraz existoval iba slovný opis obsahu poznámok, ktorý bol nezáväzný). Prvýkrát bude povinnosť zostaviť poznámky k účtovnej závierke v tejto forme už za účtovné obdobie končiace 31.12.2011. Poznámky v tabuľkovej forme majú zabezpečiť sformalizovanie a štruktúrovanosť pri ukladaní do registra, čím sa zvýši porovnateľnosť medzi účtovnými jednotkami. 
  • Parlament zrealizoval dlho očakávanú implementáciu smernice č. 2010/73/EÚ označovanej ako Smernica o prospekte, ďalej smernice č. 2010/78/EÚ označovanej ako Omnibus I a smernice č. 2010/76/EÚ známej pod názvom Smernica CRD III, do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Zámerom je zníženie administratívnej záťaže kladenej na subjekty uskutočňujúce verejnú ponuku cenných papierov s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Významnú zmenu predstavuje napríklad oslobodenie systémov zamestnaneckých akcií od povinnosti zverejniť prospekt, apod. 
  • Parlament schválil novelu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novelu si vyžiadala potreba transpozície smernice č. 2009/81/ES, ktorá upravuje proces obstarávania určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby v oblastiach obrany a bezpečnosti štátu. Zaujímavé je, že napriek tomu, že novela má byť používaná pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti štátu, už v § 2 novela ustanovuje celý rad výnimiek z aplikácie zákona na niektoré druhy zákaziek. Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov apod. Novela prináša napríklad zavedenie 2 nových definícií zákaziek – civilná zákazka a zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti, alebo stanovenie novej podmienky, ktorá z procesu verejného obstarávania umožňuje vylúčiť záujemcu, ktorému je zo strany obstarávateľa preukázané, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov SR, atď. 

Daňové právo

  • Povinnosť platiteľov DPH podávať daňové priznanie k DPH len elektronicky sa posunula na 1. januára 2013. Pôvodne zavádzal Daňový poriadok povinnosť elektronického podávania daňového priznania k DPH už od 1. januára 2012, pričom táto povinnosť bola neskôr presunutá na 1. apríla 2012. Vzhľadom na to, že systém na elektronické podávanie daňových priznaní DPH stále nie je v prevádzke, nakoniec došlo k odloženiu tejto povinnosti až do 1. januára 2013. Rovnakú povinnosť majú i daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní alebo advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní. 

Ostatné 

  • Parlament prijal nový zákon o bezpečnosti hračiek s účinnosťou od 1. marca 2012, ktorý predstavuje iniciatívny materiál s cieľom odstrániť nedostatky v implementácii smernice EÚ 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, ktorý bol premietnutý do nariadenia vlády SR č. 63/2011 Z. z. Zákon poskytuje ucelenú úpravu, stanovuje všetky povinnosti podnikateľov ako napr. výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora, postupy posudzovania zhody na jednom mieste, sankcie, apod. 

Súdne rozhodnutia 

  • Podľa aktuálneho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejneného v Zbierky stanovísk NS a súdov SR, ak zároveň i) zamestnanec bol odvolaný z funkcie, ii) pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom naďalej trvá, a iii) zamestnanec a zamestnávateľ sa nedohodli na novom druhu práce, nastáva stav, v ktorom chýba dohodnutý druh práce ako jeden zo základných prvkov pracovného pomeru. Uvedený stav treba považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 zákonníka práce. Počas trvania tejto prekážky v práci nemá zamestnanec povinnosť dostavovať sa na pracovisko a zotrvávať na ňom po celý pracovný čas, zamestnávateľ je však povinný platiť zamestnancovi náhradu mzdy. 
  • Nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR (sp. zn. 6 Sžo 229/2010) prináša zjednocujúci názor k účinkom odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľností. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší a dochádza k automatickému obnoveniu vlastníckeho práva predávajúceho. Táto zmena sa do katastra zapíše tzv. záznamom (nie vkladom). Keď správa katastra obdrží návrh na zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe odstúpenia, je vždy povinná skúmať, či platnosť odstúpenia nie je medzi účastníkmi sporná. V prípade, ak je odstúpenie medzi účastníkmi sporné, správa katastra nie je oprávnená posudzovať to, či odstúpenie od zmluvy je platné alebo nie, ale treba sa obrátiť na súd. Napriek tomu, že odstúpenie od zmluvy je jednostranný úkon zmluvnej strany, ako odstúpenie od zmluvy možno akceptovať i dokument, ktorý bol nesprávne označený ako dohoda, ktorá obsahovala i súhlas druhej zmluvnej strany. Takáto dohoda navyše dokazuje to, že odstúpenie nie je medzi účastníkmi sporné, lebo predávajúci s ním vyslovil súhlas. Na okraj upozorňujeme i na konštatovanie súdu vo vzťahu k ďalšej problematike bez jednotnej odpovede a to, či dochádza k navráteniu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na predávajúceho i vtedy, ak medzitým nehnuteľnosť nadobudla tretia osoba. Súd určil, že automatické obnovenie vlastníckeho práva predávajúceho na základe odstúpenia od zmluvy platí len vtedy, ak tretia osoba nenadobudla právo k tejto nehnuteľnosti dobromyseľne. 
  • Európsky súdny dvor rozhodoval o výklade čl. 19 (1) nariadenia č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva (č.k. C-488/10). Nariadenie v čl. 19 (1) stanovuje právnu ochranu pre majiteľa zapísaného dizajnu Spoločenstva voči všetkých tretím osobám. Súd vyslovil, že toto ustanovenie treba vykladať tak, že pokiaľ ide o spor týkajúci sa porušenia výlučného práva vyplývajúceho zo zapísaného dizajnu Spoločenstva, právo brániť tretej osobe, aby využívala tento dizajn, sa vzťahuje na akúkoľvek tretiu osobu využívajúcu dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný dojem, vrátane tretej osoby, ktorá je majiteľom neskoršie zapísaného dizajnu Spoločenstva.