Občianske právo, Obchodné právo

  • Parlament prijal novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, účinnú od 1. januára 2012 (s výnimkou troch bodov účinných od 1. januára 2013). Novela prináša najmä zmenu definície predlženia, úpravu zodpovednosti štatutárnych orgánov za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, zjednodušenie prihlasovania pohľadávok, úpravu popierania pohľadávok iných veriteľov, zníženie nákladov na konkurz, apod.
  • Nový zákon o poštových službách, účinný od 14. októbra 2011 (okrem 2 článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012), predstavuje úplnú transpozíciu tzv. tretej poštovej smernice č. 2008/6/ES. Zákon vytvára pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pretože sa ruší výhradné právo poskytovateľa univerzálnej poštovej služby a vzniká úplne liberalizovaný trh poštových služieb. Poštové podniky budú môcť po splnení podmienok registrácie voľne poskytovať poštové služby, pričom výška poplatku za registráciu sa znižuje.
  • Parlament prijal nový zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu účinný od 1. januára 2012 a sčasti od 30. júna 2012. Zákon upravuje podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, udelenie povolení na obchodovanie a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti a udelenie licencie na zahraničnoobchodnú činnosť, transfer výrobkov obranného priemyslu, apod. 
  • Parlament prijal zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, s účinnosťou od 1. januára 2012. Tento zákon upravuje povinnosť platiť odvod banke a pobočke zahraničnej banke, výšku a spôsob platenia odvodu a správu odvodu. Sadzba odvodu na príslušný kalendárny rok je 0,4 % zo základu definovaného v zákone. Cieľom je prispieť k vytvoreniu mechanizmov podieľania sa finančných inštitúcií na nákladoch budúcich finančných kríz v bankovom sektore, stimulovať finančné inštitúcie a zabezpečiť ochranu stability finančného sektora Slovenskej republiky.

Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia

  • Parlament prijal novelu zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, účinnú sčasti od 1. januára 2012 a sčasti od 1. júla 2012. Novela má zlepšiť výkon inšpekcie práce a jeho prednostne preventívne pôsobenie. Novela umožní vo výnimočnom a odôvodnenom prípade výkon inšpekcie práce aj mimo obvodu pôsobnosti inšpektorátu práce a zavádza povinné ukladanie peňažných pokút pri závažnom porušení povinností a po neodstránení. Inšpektori práce sa budú preukazovať pri výkone inšpekcie práce preukazom inšpektora práce a od 1. júla 2012 na cestách i služobnou rovnošatou.
  • Nariadenie vlády SR č. 343/2011 Z.z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012, účinná od 1. januára 2012. Minimálna mzda na rok 2012 je 327,20 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 1,88 EUR za každú odpracovanú hodinu zamestnanca.

Ostatné

  • Parlament prijal zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, účinný od 1. januára 2012, ktorý má zabezpečiť odstránenie starých environmentálnych záťaží, ktorými majú byť najmä areály priemyselných podnikov, veľkokapacitné poľnohospodárske podniky, nekontrolované skládky nebezpečných odpadov apod. Zákon upravuje postup pri identifikácii záťaže, spôsob určenia povinnej osoby a pôvodcu záťaže a sankcie za porušenie zákona. Zákon napríklad povoľuje pôvodcovi a povinnej osobe prevod nehnuteľnosti, na ktorej je záťaž až po vykonaní geologického prieskumu životného prostredia týkajúceho sa tejto nehnuteľnosti, a pod.