Obchodné právo, Občianske právo, Pozemkové právo

  • Vláda prijala novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ako reakciu na smernice ES, ktoré začleňujú činnosť leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva. Novela stanovuje, že kvóty skleníkových plynov alebo kvóty znečisťujúcich látok nemôžu byť predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom do základného imania kapitálovej spoločnosti. Novela zabezpečuje, aby z pohľadu životného prostredia boli v schéme obchodovania začlenení len tí prevádzkovatelia, ktorí majú značný vplyv na celkové emisie skleníkových plynov v Slovenskej republike, a ruší schému obchodovania s kvótami skleníkových plynov pre prevádzky podľa tabuľky B prílohy č. 1 zákona (národná schéma). 
  • Od 1.apríla 2011 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má obmedziť zneužívanie nejednoznačných ustanovení zákona, manipuláciu s procesom verejného obstarávania a zvýšiť počet podnikateľských subjektov zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní a rovnosť ich šancí. Novela napríklad zrušila možnosť vylúčiť účastníka iba na základe formálnych nedostatkov v doručených podkladoch, rozšírila rozsah povinne zverejňovanej dokumentácie, atď.
  • Od 1.apríla 2011 sa mení zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, ktorý mení spôsob určovania výšky ročného nájomného za užívanie pozemkov a výšky peňažnej náhrady za pozemky v zriadenej záhradkovej osade a definuje charakter náhradného pozemku za pozemok v zriadenej záhradkovej osade. Ďalej sa odstraňujú prekážky pre nájom pôdy v záhradkových osadách za podmienok, ktoré berú do úvahy skutočnú cenu pôdy a súčasné trhové podmienky v dotknutej lokalite a pre prevod vlastníckeho práva k takýmto pozemkom za náhradu, ktorej výška bude v primeranom vzťahu k trhovej cene majetku ku dňu prevodu.
  • Parlament prijal Zákon o položkách s dvojakým použitím, účinný od 1.apríla 2011, ako reakciu na prepracované znenie nariadenia (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím. Zákon upravuje postup udeľovania povolení v oblasti obchodu s položkami s dvojakým použitím a výkon kontroly dodržiavania tohto zákona, ako aj vymedzenie sankcií za zistené porušenia ustanovení zákona odstupňované podľa závažnosti.

Pracovné právo 

  • Novela zákonníka práce, účinná z časti od 1. apríla 2011 a z časti od 6. júna 2011 ustanovuje, že podmienky, za ktorých žena alebo muž opätovne nastupujú do práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke, musia byť najmenej rovnako priaznivé ako podmienky, za ktorých pracovali v čase ich nástupu na príslušnú dovolenku, a právo na prospech z akéhokoľvek zlepšenia, ktoré by vo vzťahu k ich pracovným podmienkam nastalo, ak by nenastúpili na príslušnú dovolenku. Zužuje sa rozsah § 161 Zákonníka práce, podľa ktorého sa poskytuje ochrana pred prácami, ktoré môžu ohroziť materské poslanie ženy, len presne vymedzenej kategórii žien. Novela ďalej zavádza povinnosť pre ženu a muža, ktorí nastupujú na materskú a rodičovskú dovolenku písomne oznámiť svojmu zamestnávateľovi predpokladaný deň jej nástupu, jej skončenia, ako aj prípady zmeny týkajúcej sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a to 1 mesiac vopred. Novela tiež zavádza novú úpravu kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, najmä vo vzťahu k právu na nadnárodné informácie a európskej zamestnaneckej rade. 

Ostatné 

  • Parlament prijal Zákon o kritickej infraštruktúre účinný od 1.marca 2011, s cieľom skvalitniť ochranu kritickej infraštruktúry, najmä voči silnejúcej hrozbe teroristických útokov. Zákon upravuje okrem iného povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb, ktorí ako prevádzkovatelia prvkov kritickej infraštruktúry budú mať priamu zodpovednosť za ich ochranu (napr. povinnosť zaviesť bezpečnostný plán). Tieto povinnosti by sa mali vzťahovať len na správu tých infraštruktúr, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa zákonných kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov a životného prostredia.