Obchodné právo, Občianske právo, Pozemkové právo

  • Od 1. januára 2011 môžu cudzinci - fyzické osoby kupovať pozemky na Slovensku bez obmedzenia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka totiž nepožiadalo Európsku komisiu o predĺženie moratória na predaj poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ktoré upravoval devízový zákon.
  • Od 1. marca 2011 sa zavádzajú zmeny zákona o vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, podľa ktorého sa zabezpečí vydávanie náhradných pozemkov len v katastrálnom území, v ktorom sa nachádzal aj pôvodný pozemok. V prípade, ak nemožno vydať náhradný pozemok v tom istom katastrálnom území, poskytne sa náhrada v peniazoch. Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť možnosť špekulatívneho vydávania náhradných pozemkov mimo katastrálneho územia, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok.
  • Novela zákona o registračných pokladniciach, na základe ktorej si podnikatelia si majú zabezpečiť novú registračnú pokladnicu do 31. decembra 2011. Nové pokladnice prinášajú podnikateľom aj viaceré výhody zjednodušené vykazovanie, ľahšie účtovanie a úspory na papierových kontrolných páskach a ich archivácii. Zároveň v platnosti ostáva používanie registračnej pokladnice podľa nového zákona pre podnikateľské subjekty, ktorým vznikne táto povinnosť prvýkrát po 1. januári 2011. Novela obsahuje aj zrovnoprávnenie zahraničných podnikateľov s domácimi v oblasti používania registračných pokladníc.
  • Od 1. januára 2011 je účinná novela Občianskeho zákonníka, na základe ktorej všetky zmluvy týkajúce sa nakladania s peniazmi štátu alebo verejným majetkom, budú inštitúcie verejnej správy od 1. januára 2011 povinne zverejňovať na internete. Zmluvy, ktoré uzavrú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, sa zverejnia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe. Ďalšie inštitúcie budú zverejňovať zmluvy na svojej webovej stránke, ak ju nemajú, tak sa zmluvy zverejnia bezodplatne v Obchodnom vestníku. Nové pravidlá majú zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie s verejným majetkom a peniazmi.
  • Zmeny týkajúce sa reštitúcií a vydávania náhradných pozemkov v Slovenskom pozemkovom fonde. Po novom reštituent bude môcť fondu aj sám navrhnúť, aký náhradný pozemok by chcel dostať a v prípade, že mu ním navrhovaný pozemok nebude možné zo zákonných dôvodov poskytnúť a zároveň odmietne i pozemok navrhovaný fondom, náhradu za pozemky reštituentovi fond vyplatí v peniazoch.

Daňové právo/Právo sociálneho zabezpečenia

  • Vláda odsúhlasila zvýšenie základnej sadzby DPH na 20%. Od 1. januára 2011 je základná sadzba dane 20 % z pôvodnej 19 % a zároveň sa ruší znížená sadzba DPH vo výške 6 %, ktorá sa uplatňovala na predaj potravín z dvora. Doposiaľ znížená DPH na lieky, zdravotnícke pomôcky a knihy ostane na úrovni 10%. Vládna odsúhlasila aj navrhované zmeny jednotlivých zákonov, ktorých cieľom je zvýšiť spotrebné dane z piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja či z uhlia a zemného plynu. Spotrebná daň z vína by sa zvyšovať nemala. Ide o dočasné opatrenie, ktorého platnosť skončí, keď deficit verejných financií dosiahne úroveň menej ako 3% HDP.
  • Parlament prijal novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zaviedla dodatočná 80-percentnú daň na výnosy z predaja emisných povoleniek, ako aj na ich držbu. Novela je účinná od 1. januára 2011. Základom dane bude súčet nespotrebovaných emisných kvót za príslušný kalendárny rok a prevedených kvót v jednotlivých mesiacoch, ktoré sa ohodnotia trhovou cenou. Informácie bude na svojej internetovej stránke pravidelne zverejňovať ministerstvo financií. Predmetom dane sú alokované emisné kvóty v rokoch 2011 a 2012. Slovensko je jedinou krajinou v Európe, ktorá zavádza takýto druh dane.
  • V roku 2011 sa zníži nezdaniteľná časť základu dane na 3.559,3, - EUR. Ide o sumu, ktorú si zamestnanec alebo živnostník odpočíta od základu dane pred vypočítaním samotnej dane. Subjekty tak zaplatia vyššiu daň. Tzv. milionárska daň sa nezrušila, ale sa trochu zmiernila, pretože sa posunula hranica, odkedy sa nezdaniteľná časť základu dane začne znižovať (z 86 – násobku životného minima na 100 – násobok životného minima).
  • Vláda zavádza zdravotné odvody z dividendy, a to z dividend vyplatených fyzickým osobám. Pôvodne mali zdravotné odvody z dividend uhrádzať právnické osoby, ktoré vyplácajú dividendy. Sadzba poistného na odvody z dividend bude na úrovni 10 percent z vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení. Zdravotné odvody z dividend budú ohraničené stropmi. Povinnosť platiť do zdravotnej poisťovne by mali mať po novom všetky fyzické osoby, ktorých príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti (okrem tzv. dohodárov). Platiteľmi poistného sa tak stanú aj zamestnávatelia, ktorí tieto fyzické osoby zamestnávajú. Zdravotné odvody tiež budú platiť samostatne zárobkovo činné osoby z príjmu z prenájmu. Vymeriavacím základom u zamestnanca sa stane jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti, vrátane odchodného, odstupného, sumy zdaňovanej v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa atď.

Ostatné

  • Znovuzriadenie Ministerstva životného prostredia. Novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy reaguje na extrémne povodne z posledného obdobia, ktoré spôsobili značné hospodárske škody občanom SR, obciam a štátu, ako i na naliehavý spoločenský záujem na skvalitnení tvorby a ochrany životného prostredia, a preto zriaďuje samostatné Ministerstvo životného prostredia SR.