Obchodné právo, Občianske právo

  • Parlament prijal zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu účinný od 1. mája 2011, ktorý je transpozíciou smernice 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene. Zákon upravuje náležitosti týchto zmlúv a pôsobnosť orgánov dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.

  • Parlament prijal novelu zákona o cenných papieroch účinnú od 30. júna 2011, ktorá transponovala smernicu 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov.

  • Vláda s účinnosťou od 1. mája 2011 ruší zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností. Zákon podmieňoval podanie cenového návrhu pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 1 zákona o regulácii v sieťových odvetviach prijatím uznesenia valného zhromaždenia obchodných spoločností. Zrušenie zákona dáva možnosť postupovať pri podávaní cenových návrhov bez schválenia vo valnom zhromaždení, čím sa odstraňuje zvýšenú administratívnu záťaž a  zlepšuje podnikateľské prostredie.

  • Zmena zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a zmena zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ktorá upravuje povinnosť Príjemcu, ktorému sa podľa rozhodnutia Komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, vrátiť túto sumu vrátane úroku podľa príslušnej sadzby určenej Komisiou, a osobitné pravidlá pre exekučné konanie na výkon rozhodnutia Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci.

Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia

  • Parlament prijal novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá má udržiavať pracovné návyky dlhodobo nezamestnaných a rozšíriť využívanie príspevku na aktivačnú činnosť napríklad tým, že správcovia ciest a vodných tokov budú môcť využívať nekvalifikovanú pracovnú silu na odstraňovanie odpadov a nečistôt pri cestách a na brehoch riek.

  • Od 1. mája 2011 sa zavádzajú zmeny zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniachdohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré stanovujú povinnosť pre zdravotné poisťovne vykonať ročné zúčtovanie (prvýkrát za rok 2011) za svojich poistencov, a ak títo poistenci budú mať zamestnávateľov, tak aj za zamestnávateľov. Zavádza sa inštitút námietky občanov a zamestnávateľov proti nesprávnym údajom v ročnom zúčtovaní. Ak zdravotná poisťovňa námietku uzná, urobí bezodkladne opravu, ak námietku neuzná, spor rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ostatné

  • Parlament prijal zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií účinný od 1. mája 2011, ktorý umožňuje vykonávanie niektorých medzinárodných sankcií v záujme udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv a boja proti terorizmu. Zákon upravuje povinnosti osôb a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ukladaní sankcií v oblasti obchodu a nefinančných služieb, finančných služieb, v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií, v oblasti technickej infraštruktúry a v oblasti vedecko-technickej, atď. 

  • Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a novela zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ako reakcia na smernice 2009/28/ES  a 2009/30/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Novela, okrem iného, zaraďuje medzi obnoviteľné zdroje aerotermálnu energiu a hydrotermálnu energiu a rozširuje podporu produkcie biometánu a jeho využívania ako biopaliva. Ďalej zavádza inštitút vydávania osvedčenia pre inštalatérov kotlov a pecí na biomasu, fotovoltaických a slnečných tepelných systémov, plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel. Novela tiež rozširuje pôsobnosti úradu na reguláciu sieťových odvetví.