Obchodné právo

  • Národná rada schválila novelu zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ktorá mení aj viaceré ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny sa týkajú spoločnosti s ručením obmedzeným, konkrétne návrhuna zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu. Podľa novej úpravy bude spoločnosť povinná takýto návrh doložiť súhlasom správcu dane. Správca vydá súhlas len ak predávajúci a nadobúdajúci spoločník nemajú daňové nedoplatky (resp. len do výšky 170 Eur). Uvedená povinnosť vzniká spoločnosti len pri prevode väčšinového obchodného podielu, pričom účinky prevodu nastanú až zápisom zmeny do obchodného registra. Zákon presne vymedzuje, kedy súhlas správcu dane nie je potrebný (napr. pri zahraničnej osobe). Podľa novely ďalej nebude môcť spoločnosť s ručením obmedzeným založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Skutočnosť, či osoba má alebo nemá nedoplatok na daniach bude skúmať príslušný registrový súd. Zákon nadobudne účinnosť 1. októbra 2012.

Finančné právo 

  • Pre potreby zvýšenia príjmov do štátneho rozpočtu prijala Národná rada zákon č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Zákon určuje tzv. regulované osoby, ktorým ukladá povinnosť platiť osobitný odvod. Medzi regulované osoby sa zaraďujú energetické spoločnosti, poisťovne a zaisťovne, verejné zdravotné poisťovne, farmaceutické spoločnosti, právnické osoby, ktoré podnikajú v oblasti elektrotechnických komunikácií, v poštových službách, v dráhovej a leteckej doprave, v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií, a tiež poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Povinnosť platiť odvod týmto subjektom vzniká, ak výsledok ich hospodárenia za účtovné obdobie, v ktorom získali oprávnenie na výkon činnosti, dosiahne aspoň úroveň sumy základu odvodu, t.j. 3.000.000,- Eur. Výška odvodu, ktorý musia subjekty zaplatiť je určená nasledovne: 

Sadzba odvodu x Suma prevyšujúca Sumu základu odvodu

Sadzba odvodu pre regulovanú osobu je v súlade so zákonom 0,00363. Zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2012.

  • Z rovnakého dôvodu bola prijatá aj novela zákona č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov. Podľa novely banky nesmú zvyšovať ceny a poplatky alebo vyžadovať osobitné plnenia, ktoré by mohli slúžiť na úhradu nákladov spojených s osobitným odvodom a jeho splátkami. V prípade zvýšenia cien a poplatkov musia banky jednoznačne a zrozumiteľne odlíšiť dôvody ich zvýšenia od dôvodov súvisiacich s úhradou odvodu. Okrem toho sú povinné do 25. októbra 2012 uhradiť mimoriadny odvod vo výške 0,1% zo základu pre výpočet odvodu. Mimoriadny odvod je určený predovšetkým na podporu rozvojových programov vlády. 

Ostatné právne predpisy schválené Národnou radou 

  • Parlament v snahe vyriešiť viacero sporov ohľadom exekúcií štátneho majetku prijal novelu Exekučného poriadku, v ktorej vymedzil majetok štátu vylúčený z exekúcie. Exekúcii nepodlieha: nehnuteľný majetok štátu v správe správcu okrem nehnuteľností v dočasnej správe; príjmy štátneho rozpočtu, prostriedky na bežnom účte štátnej rozpočtovej organizácie a pohľadávky z právnych vzťahov; cenné papiere vo vlastníctve štátu a majetkové účasti štátu v právnických osobách; prostriedky určené na krytie schodku štátneho rozpočtu. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia. 

Návrhy zákonov v legislatívnom procese 

  • Ministerstvo spravodlivosti predložilo návrh rozsiahlej novely Obchodného zákonníka, ktorá prináša významné zmeny v oblasti splatnosti pohľadávok, omeškania dlžníka, definuje tzv. „dotieravé obťažovanie“ ako nekalosúťažnú praktiku a rozširuje úpravu nebezpečenstva zámeny. Navrhovaná účinnosť novely je od 1. februára 2013. Dotieravým obťažovaním je podľa novely oznamovanie údajov o súťažiteľovi alebo službách, ako aj ponuka tovaru alebo služieb vykonaná elektronickými prostriedkami, telefonicky alebo faxom, napriek tomu, že si takúto činnosť jej adresát zjavne neželá. Dotieravým obťažovaním je aj oznamovanie reklamy, pri ktorom jej pôvodca neuvedie údaje, ktoré ho identifikujú, a tiež ak neuvedie informáciu, kde môže adresát prikázať ukončenie oznamovania reklamy. V prípade ak sa reklama oznamuje na adresu elektronickej pošty, ktorú podnikateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služby, nejde o dotieravé obťažovanie. V zmysle novely je lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka maximálne 60 dní odo dňa doručenia dokladu veriteľa, ktorým požaduje splnenie peňažného záväzku. To neplatí, ak sa strany na dlhšej lehote splatnosti výslovne dohodnú. Dohoda o dátume doručenia dokladu nie je prípustná. Osobitný čas plnenia je stanovený pre dlžníka, ktorý je orgánom verejnej moci. Podľa navrhovaného znenia zákona bude dlžník v omeškaní, ak nesplní svoj peňažný záväzok riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Obdobne aj omeškanie dlžníka – orgánu verejnej moci je upravené osobitne.