Obchodné právo

  • Národná rada schválila zákon č. 72/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správcoch a  o správnych poplatkoch. Zákon upravuje novým spôsobom generovanie správcov zo zoznamu správcov, ktorý pozostáva z troch oddielov, a to: reštrukturalizačných správcov, konkurzných správcov pre právnické osoby a konkurzných správcov pre fyzické osoby. Náhodný výber správcu sa uskutoční iba spomedzi správcov príslušného oddielu. Zákon upravuje tiež územné obvody, z ktorých môže byť správca vymenovaný. V prípade reštrukturalizačného konania, alebo ak je správca v konkurznom konaní ustanovený na návrh veriteľov, môže byť ustanovený z obvodu odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd. Prijatím tohto zákona sa odstránili aj problémy súvisiace s preukazovaním sa správcu tretím osobám, nakoľko zákon zaviedol vydávanie preukazov pre správcov.

Občianske právo

  • Národná rada schválila zákon č. 64/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Účelom tohto zákona je zabezpečiť dôsledné plnenie úloh prokuratúry Slovenskej republiky pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu, nakoľko notifikačné povinnosti súdov o začatí konaní podľa § 35 ods. 4 sa neosvedčili a vyžiadali si potrebu rozšírenia právomoci prokurátorov. Zákon oprávňuje vstúpiť prokurátora do začatého občianskeho súdneho konania, nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisky a odpisy. Prokurátorom bolo tiež udelené právo na informácie zo súdnych registrov. Toto oprávnenie na vstúpenie do začatého konania sa vzťahuje na veci taxatívne uvedené v § 35 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako napríklad vo veciach spôsobilosti na právne úkony, vo veciach určenia neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva. Zákon ďalej zavádza osobitné ustanovenia o hromadnom podaní. Toto podanie tvorí najmenej 10 podaní doručených tomu istému súdu tým istým účastníkom v jeden deň.

Správne právo

  • Národná rada schválila zákon č. 95/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní a zákon o živnostenskom podnikaní. Cieľom tohto zákona je dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, posilniť súťažný princíp a zabezpečiť flexibilitu a aktívnu otvorenosť procesov verejného obstarávania. Zmeny zavedené prijatým zákonom sa dajú zatriediť do 9 oblastí. Prijatý zákon rozšíril zverejňovanie povinností, zákaz dodatkov o cene plnenia, zaviedol princíp znižovanie ceny pri opakovaných dodaniach, posilnil princíp ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, upravil mimoriadne nízku cenu a ďalšie. Zákon zavádza nové inštitúty ako sú akreditácia a certifikácia. Novinkou je aj využitie elektronického trhoviska pre podlimitné zákazky. Elektronickým trhoviskom je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je ministerstvo vnútra, ktoré je povinné zriadiť elektronické trhovisko v súlade s podmienkami stanovenými v zákone. Upravené boli aj podrobnosti o registrácii záujemcov, podmienkach prevádzkovania elektronického trhoviska a sankcie za porušenie podmienok  účasti na verejnom obstarávaní.