Obchodné právo

  • Národná rada schválila novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá za účelom implementácie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Novela mení a dopĺňa viaceré ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú skutkovej podstaty nekalosúťažného konania, plnenia peňažných záväzkov, prijímania rozhodnutí v spoločnosti s ručením obmedzeným a voľby členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti. Prijatím novely dochádza predovšetkým k stanoveniu maximálnej lehoty splatnosti záväzku pre prípad jej zmluvného dojednania stranami. Táto nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým veriteľ požaduje splnenie peňažného záväzku zo strany dlžníka. Zákon napriek tomu umožňuje stranám dohodnúť si dlhšiu lehotu splatnosti, ale len pod podmienkou, že nebude v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa. Pre prípad absencie zmluvného dojednania medzi stranami zákon stanovuje 30 dňovú lehotu splatnosti záväzku. Ak dôjde k omeškaniu dlžníka, veriteľovi vzniká okrem iných nárokov aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatňovaním pohľadávky, a to bez osobitného upozornenia. Výška tejto paušálnej náhrady bola stanovená nariadením vlády vo výške 40 EUR. Veriteľovi tento nárok nevznikne, ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ. Novela zavádza aj nový inštitúty „nekalých zmluvných podmienok a nekalej obchodnej praxe“, ktoré sú zo zákona zakázané.
  • Národná rada schválila zákon č. 28/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hlavným cieľom tohto zákona je zrýchliť a zefektívniť niektoré procesy v rámci verejného obstarávania. Novela zákona prináša možnosť preukázať splnenie podmienok účasti uchádzačovi alebo záujemcovi čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi až úspešný uchádzač. Prijatím novely došlo aj k úprave konania o námietkach, keď bola zavedená koncentrácia do 2 konaní (pred vyhodnotením kritérií podaných ponúk a druhé po vyhodnotení ponúk). V súvislosti s nadlimitnými zákazkami financovanými čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie bola zavedená ex ante kontrola, o ktorú môže požiadať úrad pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania vo vzťahu k dokumentom, ku ktorým je možné podať námietku. Táto kontrola sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, funkčné charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky. Novela zaviedla aj sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov v prípade predloženia sfalšovaných, neplatných alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenených dokladov tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného, finančného a ekonomického postavenia, prípadne technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.
  • Od 1. februára 2013 nadobúda účinnosť nariadenie vlády č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Podľa nariadenia vlády sa sadzba úrokov z omeškania rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov. Takto určená výška úrokov z omeškania má fixný charakter a použije sa počas celej doby omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku. Nariadenie vlády umožňuje alternatívne určenie sadzby úrokov z meškania. V prípade, že veriteľ nepoužije predchádzajúci spôsob určenia sadzby úrokov, môže požadovať úroky z omeškania v sadzbe rovnajúcej sa základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Takto určená výška úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Nová právna úprava výšky úrokov z omeškania sa bude vzťahovať na právne vzťahy vzniknuté po 31. januári 2013. Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa bude riadiť podľa predpisov občianskeho práva účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.

Občianske právo 

  • Národná rada schválila návrh novely nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Novelou dochádza k výraznej zmene zákonnej výšky úrokov z omeškania. Podľa schválenej zmeny sú úroky z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššie ako je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v prvý deň omeškania s plnením peňažného dlhu (oproti ôsmym percentuálnym bodom podľa predchádzajúceho znenia). Novo určená výška úrokov z omeškania má fixný charakter – raz určená výška úrokov sa použije počas celej doby omeškania dlžníka s plnením jeho peňažného dlhu. Nová právna úprava výšky úrokov z omeškania sa bude vzťahovať len na právne vzťahy vzniknuté  po 31. januári 2013.