Obchodné právo

  • Novela Obchodného zákonníka účinná od 30. júna 2011, ktorá má v súlade so smernicou 2007/63/ES znížiť administratívnu náročnosť vybraných procesov zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností, a to napríklad zjednodušenie požiadaviek týkajúcich sa vypracovania a predloženia písomnej správy štatutárneho orgánu o procese fúzie alebo rozdelenia podľa § 218b ods. 1 Obchodného zákonníka, zjednodušenie informačných povinností spoločností podieľajúcich sa na fúzii alebo rozdelení umožnením uverejnenia dokumentov podľa § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke spoločnosti, a ďalšie. 
  • Nový zákon o obchodnom vestníku účinný od 1. júla 2011, ktorý nahrádza doterajšie nariadenie č. 42/2004 Z.z. o Obchodnom vestníku. Zákon bol vypracovaný predovšetkým s cieľom nastaviť pravidlá pre elektronické vydávanie Obchodného vestníka tak, aby bol bezplatne prístupný širokej verejnosti a aby osoby, ktoré majú záujem na informáciách, ktoré sa v ňom zverejňujú, mali možnosť kedykoľvek efektívne a jednoducho získať relevantné údaje. 
  • Vláda prijala nový zákon o kolektívnom investovaní, účinný od 1. júla 2011, ktorý predstavuje rekodifikáciu pôvodného zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní. Účelom zákona je komplexne upraviť problematiku kolektívneho investovania v súlade s právom Európskych spoločenstiev. 
  • Parlament prijal zákon o energetickom štítkovaní, s účinnosťou sčasti od 20. júla 2011 a sčasti od 31. júla 2011. Zákon ustanovuje nový právny rámec štítkovania energeticky významných výrobkov, základné povinnosti pre výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a obchodníka a povinnosti v oblasti reklamy a verejného obstarávania energeticky významného výrobku. Energeticky významným výrobkom je výrobok, ktorý má priamy vplyv alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie alebo na iný podstatný zdroj počas jeho používania (napríklad umývačky riadu, televízory, atď.).

Pozemkové právo / Európske právo 

  • Vláda prijala nariadenie, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom. Mení sa postup Slovenského pozemkového fondu pri prenájme, predaji a zámene pozemkov, napríklad Fond neprenajme pozemok fyzickej osobe, ktorá je dlžníkom fondu sama alebo jej blízka osoba, alebo osobe, ktorá má daňové nedoplatky, nedoplatky colného dlhu, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a pod. Fond môže od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak si nájomca neplní zmluvné záväzky vo vzťahu k fondu alebo môže odložiť splatnosť kúpnej ceny pozemku najviac na tri roky. Fond môže pozemok vo vlastníctve štátu zamieňať za pozemok iných vlastníkov po novom iba v rámci bezprostredne susediacich obcí alebo v rámci okresu. 
  • Komisia prijala rozhodnutie, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku do 30. apríla 2014. V akte o pristúpení z roku 2003 sa ustanovuje, že Slovensko môže ponechať v období siedmich rokov odo dňa pristúpenia, ktoré sa skončí 30. apríla 2011, v platnosti zákazy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy fyzickými a právnickými osobami z ostatných členských štátov EÚ, ktoré ani nemajú sídlo, ani nie sú registrované, ani nemajú pobočku alebo sprostredkovateľa na Slovensku. Ide o dočasnú výnimku týkajúcu sa voľného pohybu kapitálu. Táto výnimka je upravená v zákone č. 202/1995 Z.z. devízový zákon.

Ostatné 

  • Parlament prijal zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel účinný od 15. júna 2011, ktorý preberá ustanovenia smernice 2009/33/ES s cieľom podporovať uvádzanie energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel na trh. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a dopravca poskytujúci služby vo verejnom záujme sú pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel určitých kategórií nad ustanovenými finančnými prahmi povinní zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorového vozidla počas jeho životnosti.
  • Parlament prijal zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii účinný od 1. augusta 2011. Zákonom sa preberá rámcové rozhodnutie 2005/214 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie. Zákon sa vzťahuje na právoplatné odsudzujúce rozhodnutie vydané pre trestný čin alebo pre protiprávne konanie týkajúce sa porušenia pravidiel cestnej premávky vydané súdom štátu pôvodu v trestnom konaní, alebo správnym orgánom štátu pôvodu, ak podľa právneho poriadku štátu pôvodu bolo proti tomuto rozhodnutiu možné podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd s právomocou v trestných veciach.