Novela Obchodného zákonníka

Dovoľte nám stručne predstaviť zmeny zavedené ostatnou novelou Obchodného zákonník (ďalej len Novela).

Hlavné témy Novely zahŕňajú:

1.            porušenie obchodného tajomstva: definícia a procesné prostriedky ochrany

2.            obmedzenia a doplňujúce povinnosti vzťahujúce sa na fúzie

3.            zodpovednosť ovládajúcich spoločníkov za úpadok spoločnosti

4.            vlastné zdroje spoločnosti: kapitálový fond

5.            ďalšie zmeny.

Väčšina týchto zmien nadobudne účinnosť 1.1.2018. Zopár výnimiek nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia Novely v Zbierke zákonov, t. j. 8.11.2017 alebo nadobudne účinnosť 1.9.2018.

I.             Porušenie obchodného tajomstva: definícia a procesné prostriedky ochrany

Definovanie porušenia obchodného tajomstva. Novela podrobnejšie upravuje definíciu porušenia obchodného tajomstva špecifikovaním druhov konaní, ktoré predstavujú porušenie obchodného tajomstva, ako aj stanovením toho, čo sa nepovažuje za neoprávnené získanie, neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva.

Predbežná ochrana obchodného tajomstva. Novela zavádza osobitné prostriedky predbežnej ochrany obchodného tajomstva. Tieto zahŕňajú: (a) neodkladné opatrenia a (b) zábezpeku na zabezpečenie náhrady škody. Právna úprava neodkladných opatrení obsiahnutá v Obchodnom zákonníku (i) odporúča osobitné povinnosti, ktoré môže súd uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva, (ii) umožňuje súdu uložiť majiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady škody, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s nariadením neodkladného opatrenia a (iii) predstavuje lex specialis vo vzťahu k všeobecnej právnej úprave neodkladných opatrení nachádzajúcej sa v Civilnom sporovom poriadku. Namiesto nariadenia neodkladného opatrenia môže súd zaviazať rušiteľa obchodného tajomstva, aby zložil zábezpeku na náhradu škody vzniknutej porušením obchodného tajomstva.

Nápravné opatrenia. Novela stanovuje katalóg nápravných opatrení, ktoré môže súd uložiť v meritórnom rozhodnutí v konaní o porušení obchodného tajomstva. Popri jednom alebo viacerých nápravných opatreniach, ostávajú majiteľovi obchodného tajomstva k dispozícii tiež nároky na náhradu škody, na peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy a na vydanie  bezdôvodného obohatenia. Ohľadom nároku na náhradu škody boli zavedené dve zmeny: (1) je stanovený spôsob určenia výšky škody, ktorú možno požadovať a (2) objektívna premlčacia lehota na uplatnenie nároku je skrátená z 10 na 6 rokov.

II.            Obmedzenia a povinnosti vzťahujúce sa na fúzie

Podmienky fúzie. Novela prináša nasledovné všeobecné podmienky, ktoré musia byť splnené ku dňu účinnosti fúzie: (a) hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jej majetku, (b) žiadna zo spoločností zúčastňujúcich sa na fúzii nesmie byť v likvidácii, (c) voči žiadnej zo spoločností zúčastňujúcich sa na fúzii nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizácie alebo povolenia reštrukturalizácie a (d) voči žiadnej zo spoločností zúčastňujúcich sa na fúzii nesmie byť vedené konanie o zrušenie spoločnosti (Podmienky fúzie).

Správa audítora. V období medzi (a) prijatím rozhodnutia o fúzii a (b) podaním návrhu na registráciu fúzie v obchodnom registri, musí byť vypracovaná správa audítora. Uvedená  lehota je 30-dňová, a preto účastníci fúzie budú nútení konať promptne, aby správu audítora získali včas. Správa audítora musí obsahovať potvrdenie, že k rozhodnému dňu sú (alebo budú) splnené Podmienky fúzie. Ak je zanikajúcou spoločnosťou spoločnosť, ktorej účtovná závierka nemusí byť zo zákona auditovaná, správa audítora musí obsahovať tiež osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodný deň fúzie.

Notifikácie. Každá zanikajúca spoločnosť má povinnosť oznámiť príslušnému správcovi dane, že bol vypracovaný návrh zmluvy o fúzii. Toto oznámenie musí byť vykonané najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu fúzie. Ak sú obchodné podiely alebo akcie spoločníkov zanikajúcich spoločností založené, je potrebné rovnako informovať aj záložného veriteľa.

Osobitná zodpovednosť štatutárov. Členovia štatutárneho orgánu každej spoločnosti zúčastňujúcej sa na fúzii zodpovedajú priamo voči veriteľom spoločnosti za škodu spôsobenú tým, že sa nezdržali akýchkoľvek úkonov smerujúcich k fúzii, ak neboli splnené Podmienky fúzie.

III.          Zodpovednosť ovládajúceho spoločníka za úpadok spoločnosti

Zodpovednosť za škodu. Ovládajúci spoločník zodpovedná voči veriteľom spoločnosti za škodu spôsobenú úpadkom spoločnosti, ak (svojím aktívnym konaním) podstatne prispel k úpadku. Ovládajúci spoločník sa môže zbaviť zodpovednosti ak preukáže, že postupoval informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej spoločnosti.

Určenie výšky škody. Určenie výšky škody je založené na vyvrátiteľnej domnienke, že škoda vznikla v rozsahu, v akom pohľadávka veriteľa nebola uspokojená po zastavení konkurzného konania, exekúcie alebo obdobného konania pre nedostatok majetku, alebo po zániku spoločnosti bez právneho nástupcu. Nárok na náhradu škody voči ovládajúcemu spoločníkovi podlieha osobitnej jednoročnej premlčacej lehote.

IV.          Vlastné zdroje spoločnosti: kapitálový fond

Tvorba kapitálového fondu. Novela precizuje spôsob vytvorenia a použitia kapitálových fondov pozostávajúcich z príspevkov spoločníkov. Vytvorenie kapitálového fondu musí byť upravené v zakladateľskej zmluve alebo v stanovách spoločnosti. Z časového hľadiska, kapitálový fond možno vytvoriť pri vzniku spoločnosti alebo kedykoľvek počas života spoločnosti. Ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch sa použijú primerane na príspevky do kapitálových fondov (vrátane ustanovení o nepeňažnom vklade).

Použitie kapitálového fondu. Novela výslovne stanovuje, že kapitálový fond môže byť použitý na (a) zvýšenie základného imania spoločnosti alebo na (b) prerozdelenie medzi spoločníkov, ak spoločnosť nie je v kríze. Prerozdelenie medzi spoločníkov musí byť zverejnené najneskôr 60 dní vopred.

V.           Ďalšie zmeny

Zodpovednosť „tieňových manažérov“. Osoba, ktorá skutočne riadi spoločnosť, napriek tomu, že nie je oficiálne ustanovená ako štatutárny orgán (tzv. „tieňový manažér“) znáša zodpovednosť v rovnakom rozsahu, ako je uložená členom štatutárneho orgánu. Hlavne, tieňový manažér je povinný konať  s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej spoločníkov.

Lehota na schválenie účtovnej závierky. Lehota pre kapitálové spoločnosti, družstvá a štátne podniky na schválenie účtovnej závierky (riadnej aj mimoriadnej) príslušným orgánom je predĺžená zo 6 mesiacov na 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vo všeobecnosti, vyššie uvedené entity sú povinné uložiť účtovnú závierku do zbierky listín vedenej príslušným registrovým súdom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa jej zostavenia.

Povinnosti bývalých členov štatutárneho orgánu. Ak jediný štatutárny orgán nie je zapísaný do obchodného registra, ten, kto funkciu jediného štatutárneho orgánu vykonával naposledy, je povinný podať návrh na zrušenie spoločnosti. Naviac, každý bývalý člen štatutárneho orgánu je povinný poskytnúť primeranú súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou a ďalšími entitami, na náklady spoločnosti.

Obmedzenia vťahujúce sa na prevod obchodného podielu. Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Zjednodušenie vzťahujúce sa na prevod väčšinového obchodného podielu. Ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu, súhlas príslušného správcu dane sa vyžaduje iba v prípade, ak (i) väčšinový spoločník ako prevodca alebo (ii) nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov.

***

Prosím vezmite na vedomie, že toto upozornenie neobsahuje úplný prehľad všetkých legislatívnych zmien zavedených Novelou, ale len všeobecný prehľad tých, ktoré považujeme za najvýznamnejšie. Súčasne, toto upozornenie nepredstavuje vyčerpávajúci, ani doslovný text spomínanej právnej úpravy.