Nároky z bezdôvodného obohatenia pri predčasnom skončení nájomného vzťahu

V nájomných zmluvách uzatvorených na dobu určitú sa často vyskytujú dojednania, podľa ktorých je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi vopred časť nájomného za celú predpokladanú dobu nájmu.

Čo ale v prípade, ak tento vzťah netrvá tak dlho, ako strany pôvodne predpokladali?

Kto má v takomto prípade povinnosť vydať nájomcovi bezdôvodné obohatenie predstavujúce časť vopred zaplateného nájmu?

Celý článok si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz:

epravo.sk - Nároky z bezdôvodného obohatenia pri predčasnom skončení nájomného vzťahu