Júl - August 2014

Zavedenie nových bankových štandardov Bazilej III do zákona o bankách 
(zákon č. 213/2014)

Predmetná novela zákona o bankách transponuje do slovenského právneho poriadku Smernicu o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade (CRD IV) a spresňuje aplikáciu Nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové spoločnosti a inštitúcie (CRR). Cieľom týchto opatrení je zavedenie nových medzinárodných štandardov Bazilej III do bankovej regulácie zameraných na zlepšenie fungovania bánk, investičných spoločností a obchodníkov s cennými papiermi a na zabezpečenie finančnej stability. Súčasťou prijatých opatrení sú i nové sankcie odrádzajúce finančné inštitúcie od porušovania všeobecných princípov a právnych predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov. 
Zavedenie prísnejších požiadaviek pre banky a obchodníkov s cennými papiermi je reakciou na finančnú krízu, ktorá odhalila nedostatky v ich fungovaní. Zákon preto rozširuje kompetencie Národnej banky Slovenska (NBS) pri dohľade nad finančnými subjektmi. V prípade, že NBS zistí nedostatky v ich činnosti (napr. spočívajúce v nedostatočnom krytí vlastnými zdrojmi), bezodkladne o tom upovedomí Európsky orgán dohľadu, ktorým je Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority). Zároveň je oprávnená zvýšiť intenzitu dohliadok na mieste a požadovať predloženie osobitných správ zo strany príslušnej finančnej inštitúcie. 
V prípade, že sa banka ocitne v zlej finančnej situácii, môže NBS zaviesť plán na jej obnovu a plán na riešenie jej krízovej situácie vedúce k ozdraveniu banky. Povinnosťou banky je v takejto situácii spolupracovať s NBS a poskytovať jej všetky potrebné informácie. Zákon nadobudne účinnosť 1. augusta 2014 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť neskôr.

 

Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru 
zákon č. 214/2014 Z.z.)

Národná rada SR prijala nový zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Tento informačný systém umožňuje subjektom zapojeným do medzinárodného obchodu a prepravy podať štandardizované dokumenty (napr. colné vyhlásenia, žiadosti týkajúce sa zahraničnoobchodných transakcii, atď.) a získať informácie prostredníctvom jedného kontaktného miesta. 
Pomocou tohto informačného systému môžu podnikatelia prostredníctvom svojej elektronickej schránky bezplatne a efektívne komunikovať so štátnymi orgánmi (najmä s rôznymi ministerstvami) o veciach súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. Navyše, vďaka tomuto informačnému systému budú môcť štátne orgány prijímať podania, vydávať administratívne rozhodnutia a poskytovať informácie v oblasti medzinárodného obchodu (napr. o prepravných dokumentoch, potrebných licenciách a spôsoboch ich získania). 
Celá komunikácia prebieha prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré je možné vyplniť a odoslať prostredníctvom informačného systému. Cieľom je rýchlejšie vybavovanie a prepúšťanie tovarov, zníženie nákladov a administratívnej záťaže vďaka elektronizácii podaní v zahraničnom obchode. Správcom Centrálneho elektronického priečinku je Ministerstvo financií SR a jeho prevádzkovateľom je Finančné riaditeľstvo SR. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2014.

 

Odplata, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať pri poskytnutí peňažných prostriedkov (nariadenie č. 141/2014)

V rámci opatrení prijatých za účelom ochrany spotrebiteľa v súvislosti s poskytovaním úverov Vláda SR vydala nariadenie, ktoré upravuje najvyššiu možnú odplatu, ktorú možno požadovať od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov. Odplata finančných inštitúcií a nebankových subjektov pri poskytovaní úveru zahŕňa úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo náklady dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy. 
Odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi vyjadrená v percentách nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov pri obdobnom úvere alebo pôžičke. V prípade poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na obdobie kratšie ako tri mesiace alebo peňažných prostriedkov, ktorých výška nepresiahne 100 EUR, bude najvyššia prípustná výška odplaty zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov 30% ročne. V prípade, ak si finančná inštitúcia alebo nebankový subjekt dohodne so spotrebiteľom vyššiu odplatu ako je najvyššia možná prípustná odplata, takéto zmluvné ustanovenie bude neplatné pre rozpor so zákonom.
Nariadenie zároveň stanovuje minimálnu výšku písma v spotrebiteľskej zmluve. S účinnosťou od 1.1.2015 musia byť ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou uvedené písmom, ktorého výška bude najmenej 1,9 mm.

 

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
(zákon č. 140/2014)

Potreba ochrany poľnohospodárskej pôdy a snaha zabrániť jej nekontrolovanej transformácii na stavebné pozemky viedli k prijatiu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Podľa nového zákona sa pri prevodoch poľnohospodárskych pozemkov (t.j. pozemkov, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda, s určitými výnimkami) kladie veľký dôraz práve na schopnosť nadobúdateľa pozemku zaistiť jeho riadne obhospodarovanie. 

Podľa nového zákona, osoba, ktorá chce previesť poľnohospodársky pozemok do vlastníctva inej osoby, je povinná zverejniť ponuku v registri vedenom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý je dostupný na internete. Prevádzajúci môže následne previesť pozemok aj na inú osobu ako pohospodár len v prípade, že sa v stanovenej lehote (min. 15 dní po zverejnení) neprihlási záujemca o pozemok, ktorý je poľnohospodár. Nadobúdateľ však musí aj naďalej spĺňať podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky počas aspoň desať rokov

Z vyššie uvedených obmedzení však existujú výnimky, napr. pri prevode medzi spoluvlastníkmi alebo blízkymi osobami. Splnenie podmienok overuje okresný úrad, ktorý o ich splnení vydá osvedčenie. Toto osvedčenie musí byť pri zápise prevodu poľnohospodárskeho pozemku predložené katastru nehnuteľností.