DPH

Novinky ohľadom DPH a Daní z príjmu sme pripravili v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou Mazars.

Pre viac informácií o spoločnosti Mazars, prosím kliknite TU.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“)

 

1. Zdaňovanie dividend

Novelou zákona o dani z príjmov sa do predmetu dane u fyzických osôb zaraďujú podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy (vrátane podielov na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva)  a podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vyplatené po 01. 01. 2017.

U právnickej osoby budú podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy predmetom dane u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou len vtedy, ak budú plynúť od daňovníka z nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x). Predmetom dane budú rovnako podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy vyplácané daňovníkovi z nezmluvného štátu, ak mu budú vyplatené tuzemskou právnickou osobou.

Podiel na zisku a likvidačnom zostatku (prípadne vyrovnací podiel) spoločníka (ako aj tichého spoločníka) verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti je predmetom dane u spoločníka - právnickej osoby ako súčasť základu dane podľa § 14.

Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou sa oslobodzuje do výšky 500 eur (príjem od jedného pozemkového spoločenstva). Zdaniteľným príjmom bude podiel člena pozemkového spoločenstva len v prípade, ak bude vyšší ako 500 eur a to v sume prevyšujúcej túto čiastku.

Závislá činnosť

V nadväznosti na uvedenú úpravu už podiely na zisku nebudú od dane oslobodené ani u zamestnanca bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, pričom budú považované za príjem zo závislej činnosti zdaňovaný preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov. Táto úprava sa vzťahuje na podiely na zisku (dividendy) vyplatené zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01. 01. 2017 ale tiež zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31. 12 2003 vyplatené po 31. 12. 2016.

Za príjem zo závislej činnosti sa  u člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva bude naďalej považovať odmena vyplácaná za účasť na zasadnutiach týchto orgánov alebo za prácu pre obchodnú spoločnosť alebo družstvo.  Podiel na zisku (dividenda) – tantiéma vyplatený členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa Obchodného zákonníka bude príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. e) zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.

Osobitný základ dane

Novela zákona o dani z príjmov ďalej zavádza osobitný základ dane pre podiely na zisku (dividendy) plynúce fyzickej osobe zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú zdaňované sadzbou 7 %. Ak však podiely na zisku (dividendy) plynú od daňovníkov nezmluvných štátov [§ 2 písm. x)], fyzickej ako aj právnickej osobe, zdaňujú sa sadzbou 35 %.

Zrážková daň

Podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy (vrátane podielov na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva) a podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vyplatené tuzemskej fyzickej osobe ako aj fyzickej osobe nerezidentovi do zahraničia sa budú zdaňovať daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 % alebo sadzbou dane podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Výnimku tvoria fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi nezmluvných štátov podľa § 2 písm. x), ktorým sa tieto príjmy zdaňujú daňou vyberanou zrážkou vo výške 35 %. Ak budú tieto príjmy vyplatené právnickej osobe, zdania sa daňou vyberanou zrážkou len ak pôjde o daňovníka z nezmluvného štátu vo výške 35 %.

Daň sa vyberá zrážkou z príjmu nezníženého o výdavky s výnimkou vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, kde základom pre daň vyberanú zrážkou je vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku znížený o hodnotu splateného vkladu podľa § 25a (napr. hodnota peňažného vkladu, obstarávacia cena podielu obstaraného kúpou a pod.).

Ak u daňovníka príde ku kombinácii príjmov z vyrovnacieho podielu a z podielu na likvidačnom zostatku, daňovník vyčísli základ dane za každý podiel jednotlivo, pričom na stratu sa neprihliada.

Zdaňovanie starých dividend

Pri zdanení podielov na zisku (dividendách) plynúcich

-     zo zdroja na území Slovenskej republiky vykázaných za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 a vyplatených po 01. 01. 2017 sa u

 • Ø Fyzickej osoby – daňovníka s neobmedzenou ako aj obmedzenou daňovou povinnosťou neuplatní postup podľa § 52 ods. 24, ale sú predmetom dane vyberanej zrážkou pri použití sadzby dane vo výške 7 %.
 • Ø U právnickej osoby – daňovníka 
  s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa uplatní postup podľa § 52 ods. 24 a sú súčasťou základu dane v podanom daňovom priznaní.
 • Ø U právnickej osoby – daňovníka 
  s obmedzenou daňovou povinnosťou sa najskôr skúma, či sú tieto príjmy predmetom dane podľa § 52 ods. 24 a ak áno, sú predmetom dane vyberanej zrážkou a použije sa sadzba dane vo výške 19 %.

-     zo zdrojov v zahraničí vykázaných za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 a vyplatených po 01. 01. 2017 sa u

 • Ø Fyzickej osoby – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou neuplatní postup podľa § 54 ods. 24, ale zahrnie do osobitného základu dane  a uplatní sadzba dane vo výške 7 %.
 • Ø Právnickej osoby – daňovníka s neobmedzenou sa najskôr skúma, či sú tieto príjmy predmetom dane podľa § 52 ods. 24 a ak áno, sú súčasťou základu dane v podanom daňovom priznaní.

V nadväznosti na uvedenú úpravu sa novelizuje aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorej sa povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie nebude vzťahovať na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého za zdaňovacie obdobie začínajúce od 01. 01. 2017.

2. Zvýšenie limitu pri paušálnych výdavkoch

Novela prináša zvýšenie limitu paušálnych výdavkov až na 60 % z dosiahnutých príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 najviac do maximálnej sumy 20 000 eur. Súčasne ostáva zachovaná možnosť okrem paušálnych výdavkov uplatniť v preukázateľnej výške zaplatené poistné a príspevky podľa osobitných predpisov. Obdobne sa zvyšuje výška limitu paušálnych výdavkov aj u daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 4.

3. Zníženie sadzby dane pre právnické osoby

Novelou sa zavádza zníženie sadzby dane z príjmov právnickej osoby z doterajších 22 % na  21 %.

Znížená sadzba dane sa aplikuje na zdaňovacie obdobie začínajúce od 1.1.2017, t.j. daňovníci uplatňujúci hospodársky rok použijú pre zdaňovacie obdobie 2016/2017 aktuálne platnú sadzbu dane 22%.

4. Výdavky testované na zaplatenie

Novela prináša jednoznačné vymedzenie a spresnenie výdavkov na nájomné, ktoré sú súčasťou základu dane po zaplatení. Jedná sa o výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

5. Úprava základu dane pre držiteľa nového motorového vozidla

Táto úprava nadväzuje na zmenu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, podľa ktorého zápis držiteľa úplne nového motorového vozidla, ktoré ešte nikdy nebolo evidované v evidencii vozidiel bude podliehať správnemu poplatku.

Ak držiteľ motorového vozidla neprevedie vozidlo na inú osobu do 1 roka od dátumu zápisu do evidencie vozidiel a zároveň neuhradí správny poplatok do 15 dní po uplynutí tejto lehoty, držiteľ je povinný zvýšiť základ dane o výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla uplatnené v základe dane a to za každé zdaňovacie obdobie až do zdaňovacieho obdobia predchádzajúceho zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom dôjde k úhrade poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch vo výške zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

Táto úprava platí pre motorové vozidlá evidované v evidencii vozidiel v Slovenskej republike po 31. 01. 2017.

6. Výdavky na poskytnutie materiálnej pomoci

Daňovým výdavkom bude aj poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia, ktorú daňovník bezodplatne odovzdá Ministerstvu vnútra SR na základe darovacej zmluvy. Humanitárna pomoc sa bude realizovať na základe už platného mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia (uznesenie vlády SR č. 310 z 12. apríla 2006).

7. Zrušenie daňovej licencie od 2018

Novela zákona o dani z príjmov ruší daňovú licenciu právnickej osoby (§ 46b), podľa ktorej sa  licencia naposledy uplatní za zdaňovacie obdobie končiace 31. 12. 2017 a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu kalendárneho roka 2018.

Pre viac informácií ohľadom dani z príjmov, kontaktujte prosím:

Kvetoslava Čavajdová
Tax Manager Mazars
Špecialista DPPO a DPH

Zmeny v transferovom oceňovaní

1. Rozšírenie a spresnenie základných pojmov

Novelou zákona o dani z príjmov sa spresnila definícia ekonomického a personálneho prepojenia v nadväznosti na prepojenie prostredníctvom blízkych osôb. Pri posudzovaní prepojenosti závislých osôb je tak potrebné zohľadňovať aj prepojenie prostredníctvom účasti blízkej osoby (napr. príbuzný v priamom rade) na vedení, kontrole alebo majetku skúmaných osôb.

Novela prináša aj nový pojem kontrolovaná transakcia. Definícia pojmu je naviazaná na ustanovenie § 17 ods. 5, kde pojem „kontrolovaná transakcia“ nahrádza pojem „vzájomný obchodný vzťah“. Dôvodom zmeny boli nejasnosti výkladu pojmu vzájomný obchodný vzťah, pričom pojem kontrolovaná transakcia (controlled transaction) sa používa aj v medzinárodnej praxi na základe Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní. Zároveň novela špecifikuje, že za kontrolovanú transakciu je považovaný len vzťah medzi osobami, z ktorých aspoň jedna vykonáva podnikateľskú činnosť (napr. prenájom, ak ide o nehnuteľnosť využívanú na osobné účely nezaradenú do obchodného majetku fyzickej osoby nie je kontrolovanou transakciou).

Novela taktiež zdôrazňuje, že pri kontrolovaných transakciách sa berie do úvahy skutočný obsah / ekonomická podstata transakcie okrem samotnej právnej formy.

Došlo taktiež k spresneniu princípu nezávislého vzťahu, kedy sa pri skúmaní vplyvu kontrolovanej transakcie na zníženie základu dane (prípadne zvýšenie daňovej straty) okrem ceny skúmajú aj prípadné rozdiely v podmienkach kontrolovaných transakcií voči podmienkam, ktoré by boli dohodnuté v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami.

Naviac bola aj podmienka preukázania súvisu služby s predmetom činnosti daňovníka rozšírená zo služieb aj na iné transakcie so spriaznenými osobami t.j. aj pri iných transakciách ako službách bude potrebné preukázať súvis s predmetom činnosti daňovníka.

2. Automatická korešpondujúca úprava základu dane pre tuzemské kontrolované transakcie

Novela umožňuje daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident) znížiť základ dane, ak  bola v súlade s transferovým oceňovaním správcom dane vykonaná úprava základu dane (zvýšenie) inej závislej osoby na území Slovenskej republiky. Ide o zavedenie možnosti tzv. automatickej korešpondujúcej úpravy základu dane pre tuzemské kontrolované transakcie, pri ktorých bol základ dane správcom dane zvýšený v dôsledku transferového oceňovania.

Naopak povinnosť takejto korešpondujúcej úpravy bude mať daňový rezident, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a alebo § 30b, ak bola vykonaná úprava základu dane v súlade s transferovým oceňovaním inej závislej osoby na území Slovenskej republiky.

Daňovník bude povinný správcovi dane vykonanie korešpondujúcej úpravy základu dane oznámiť v lehote na podanie daňového (resp. dodatočného) priznania prostredníctvom určeného formuláru.

3. Rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy ocenenia  (Advance pricing arrangement)

Novelou sa upravujú podmienky žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy ocenenia a spôsobu určenia ceny tzv. Advance pricing arrangement (“APA”).

Okrem presného vymedzenia náležitostí samotnej žiadosti sa najvýznamnejšia zmena týka úpravy výšky poplatku za žiadosť. Výška poplatku sa nebude odvíjať od hodnoty obchodného prípadu, ale bude pevne stanovená vo výške 10 000 eur, ak ide o poplatok za vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy ocenenia (tzv. unilaterálne APA), a vo výške 30 000 eur ak ide o odsúhlasenie vydané správcom dane aspoň dvoch štátov (tzv. bilaterálne a multilaterálne APA).

4. Sankcia za transferové oceňovanie v dvojnásobnej výške

Novelou sa zdvojnásobuje výška sankcie za vykázanie nižšieho základu dane pri transferovom oceňovaní v prípade, že daňovník takýto nižší základ dane dosiahol prostredníctvom agresívneho daňového plánovania alebo obchádzania zákona.

Dvojnásobná sankcia (dva krát trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB, momentálne dva krát 10% ročne) sa uplatní ak správca dane v daňovej kontrole zistí, že daňovník prostredníctvom transferového oceňovania znížil základ dane na základe transakcií, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a výsledkom ktorých je účelové obchádzanie daňovej povinnosti (podľa § 3 ods. 6 Daňového poriadku) alebo pri ktorých boli porušené pravidlá proti zneužívaniu (§ 50a zákona o dani z príjmov).

Ak však daňovník uzná pochybenie (nepodá odvolanie proti dodatočne vyrubenej dani) a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej lehote, uplatní sa základná sankcia. Dvojnásobná sankcia sa taktiež neuplatní v prípade, že daňovník požiadal o APA a správca dane začal v období podania žiadosti (alebo za dve predchádzajúce obdobia) daňovú kontrolu, v ktorej neuplatní pravidlá proti zneužívaniu alebo obchádzaniu daňovej povinnosti.

Novela zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Zákon by mal byť prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v priebehu januára 2017. V prípade, že bude schválený v aktuálnom znení, mal by nadobudnúť účinnosť 01. 03. 2017.

Nižšie uvádzame prehľad najvýznamnejších zmien:

1. Legislatívny návrh o automatickej výmene správ podľa jednotlivých štátov (Country-by-Country Reporting)

Legislatívny návrh o automatickej výmene správ na účely transferového oceňovania známy ako Country-by-Country Reporting („CbC Správy“), ktorý je súčasťou novelizácie zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, implementuje znenie legislatívy OECD v rámci balíka akcii č. 13 programu BEPS. Predstavuje snahu daňových správ zvýšiť transparentnosť štruktúr transferového oceňovania najväčších nadnárodných skupín v členských krajinách OECD. Prostredníctvom CbC Správ sa majú získavať konkrétne informácie o aktivitách členov týchto skupín cez podávania štandardizovaných formulárov príslušným orgánom finančnej správy. Jednotlivé krajiny by si mali tieto správy vymieňať s cieľom identifikovať prípadné daňové úniky prostredníctvom transferového oceňovania.

Primárnu povinnosť podávať CbC Správy majú hlavné prípadne náhradné materské subjekty (slovenskí daňoví rezidenti) nadnárodnej skupiny, ktorej konsolidované výnosy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sú aspoň 750 mil. eur.

Povinnosť podávať CbC Správy môže vzniknúť aj základným subjektom (slovenskí daňoví rezidenti), ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • hlavný materský subjekt nie je povinný podávať CbC Správu v štáte, v ktorom je daňovým rezidentom,
 • štát daňovej rezidencie hlavného  materského subjektu, má so Slovenskou republikou platný medzinárodný dohovor o vzájomnej pomoci v daňových otázkach, ale v lehote na podanie CbC Správy nemá platnú dohodu o výmene informácii, alebo
 • došlo k systémovému zlyhaniu štátu (napr. pozastavenie výmeny CbC Správ alebo opakované neposkytnutie CbC Správ Slovenskej republike) daňovej rezidencie hlavného materského subjektu a príslušný orgán Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámil slovenskému základnému subjektu.

CbC Správy za jednotlivé finančné roky by mali byť podané do 12 mesiacov od posledného dňa zdaňovacieho obdobia.

Po schválení novely by prvé CbC Správy mali byť podávané:

 • už za zdaňovacie obdobie začínajúce od 01. 01. 2016 v prípade, že slovenský daňový rezident je v pozícií hlavného prípadne náhradného materského subjektu nadnárodnej spoločnosti, t.j. napr. za obdobie 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016 povinnosť podať do 31. 12. 2017.
 • za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 01. 01.  2017 v prípade, že podávajúci subjekt (slovenský daňový rezident) je v pozícií základného subjektu nadnárodnej spoločnosti.

Naviac legislatívny návrh zavádza aj oznamovacie povinnosti pre všetky základné subjekty, ktoré sú slovenskými daňovými rezidentmi, a to oznamovať slovenskej finančnej správe ich pozíciu v nadnárodnej skupine (t.j. či sú hlavný materský subjekt, náhradný materský subjekt alebo základný subjekt) a zároveň podrobnosti o subjekte, ktorý CbC Správu za nadnárodnú skupinu podáva.

Oznamovacie povinnosti musia byť splnené do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za oznamované zdaňovacie obdobie a po schválení novely v súčasnom znení by sa povinnosť uplatnila už aj na zdaňovacie obdobie začínajúce od 01. 01. 2016, t.j. povinnosť oznámiť do 31. 03. 2017.

Legislatívny návrh predpokladá aj sankcie za nesplnenie podávacej povinnosti CbC Správ až do výške 10 000 eur a nesplnenie oznamovacej povinnosti až do výške 3 000 eur.

Odporúčali by sme preveriť daňovníkom, ktorí sú súčasťou nadnárodnej skupiny, či ich skupine vzniká povinnosť podávať CbC Správy, aby sa na nové oznamovacie prípadne podávacie povinnosti vedeli pripraviť v predstihu a predišli tak prípadným sankciám.

Pre viac informácií ohľadom transferového oceňovania, prosím kontaktujte:

Martin Smatana
Tax manager Mazars
Špecialista na transferové oceňovanie