Daň z príjmov

Novinky ohľadom DPH a Daní z príjmu sme pripravili v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou Mazars. 

Pre viac informácií o spoločnosti Mazars, prosím kliknite TU.

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“)

1. Úprava postupu zahraničnej osoby pri vrátení DPH

Od 1.1.2017 sa zjednocuje postup zahraničnej osoby pri uplatnení nároku na odpočet DPH na vstupe z tovarov a služieb nakúpených v tuzemsku, ak zahraničná osoba registrovaná za platiteľa dane uskutočňuje v tuzemsku len plnenia s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.

V zmysle novely sa v takýchto prípadoch prednostne uplatní odpočet vstupnej DPH prostredníctvom podania Žiadosti o vrátenie DPH (tzv. VAT refund) zaplatenej za tovary a služby pred odpočítaním DPH prostredníctvom daňového priznania.

Dá sa predpokladať, že uvedená zmena negatívne ovplyvní cash flow zahraničných platiteľov z dôvodu dlhšej doby trvania vrátenia DPH na vstupe.

2. Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu

Úpravou platnou od 1.1.2017 sa zavádza tzv. úrok zo zadržiavaného nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly.

Nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu vznikne platiteľovi dane, v prípade, že daňová kontrola začala v zákonnej lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, a to prvým dňom po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia pôvodnej lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu.

Daňový úrad prizná platiteľovi úrok zo zadržiavaného nadmerného odpočtu rozhodnutím vydaným do 15 dní od vrátenia nadmerného odpočtu, pričom uvedený úrok bude vrátený do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (po uplynutí lehoty na podanie odvolania).

Priznaný úrok bude kalkulovaný za každý deň od vzniku nároku na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu až do dňa vrátenia nadmerného odpočtu. Základom pre výpočet úroku za zadržanie je suma vráteného nadmerného odpočtu zistená daňovou kontrolou. V prípade, že daňová kontrola skončí bez nálezu, úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu sa vypočíta z pôvodne ustanovenej sumy nadmerného odpočtu.

Pri výpočte výšky úroku sa použije sadzba rovnajúca sa dvojnásobku úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v prvý deň kalendárneho roka, za ktorý sa úrok počíta, avšak minimálne vo výške 1,5%. Najnižšia výška úroku zo zadržiavaného nadmerného odpočtu je zároveň 5 EUR.

Daňový úrad môže takisto rozhodnúť o nepriznaní úroku zo zadržiavaného nadmerného odpočtu platiteľovi, v prípade, že si neplní povinnosti pri daňovej kontrole, nedostavuje sa na predvolania, nepreberá písomnosti alebo je nekontaktný.

Uvedené ustanovenie je aplikovateľné takisto na neskončené daňové kontroly začaté pred 1.1.2017.

3. Doplnenie prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve

Novelou platnou od 1.1.2017 sa má predovšetkým zvýšiť právna istota a znížiť administratívna záťaž pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti na príjemcu v prípade dodania stavebných prác.

V prípade, že dodávateľ dodá stavebné práce alebo tovar s inštaláciou a montážou a dôvodne predpokladá, že by na ne mal byť uplatnený prenos daňovej povinnosti na príjemcu (z dôvodu, že uvedené plnenia sú zaradené do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov) a vyhotovená faktúra obsahuje formuláciu „prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu“, odberateľ je osobou povinnou zaplatiť daň.

Ustanovenie však neznamená, že dodávateľ a odberateľ sa môžu dohodnúť, že sa prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu uplatní.

Novelou sa takisto zavádza povinnosť dodávateľa, ktorý uskutočnil vyššie uvedenú dodávku uvádzať vystavené faktúry vo svojom kontrolnom výkaze, a to aj napriek tomu, že v daňovom priznaní uvedené nebudú. V súvislosti s takýmto vykazovaním sa zavádza takisto nový vzor časti A.2 kontrolného výkazu.

4. Odložená účinnosť samozdanenia pri dovoze tovaru

Samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích krajín malo vstúpiť do účinnosti od roku 2013. Opätovne sa však táto účinnosť odkladá.

Uvedené ustanovenie začne platiť najskôr v období nasledujúcom 2 roky po roku, kedy rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným na príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy zverejnenou Európskou komisiou bude väčší než 11%.

Zavedenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu pri dovoze tovaru z tretích štátov by na platiteľov dane malo pozitívny vplyv z hľadiska ich cash flow, ako aj z hľadiska zníženia ich administratívnej záťaže.

Pre viac informácií ohľadom dani z pridanej hodnoty, kontaktujte prosím:

Kvetoslava Čavajdová
Tax Manager Mazars
Špecialista na DPPO a DPH