CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Zmena a doplnenie pomoci zamestnávateľom, podnikateľom a SZČO

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Upozorňujeme, že obsah uvedený nižšie je aktuálny k dnešnému dňu, t. j. 15.04.2020, 15:00 hod. Podmienky pre poskytnutie jednotlivých príspevkov na podporu udržania zamestnanosti sa môžu meniť. V prípade zmien, budeme obsah aktualizovať.

Vláda schválila návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) a odstránenie ich následkov (ďalej len „Projekt“).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijaté zmeny v Projekte aktuálne spracúva a následne budú zverejnené na webových portáloch www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk.

Cieľom návrhu zmeny Projektu je rozšírenie základného rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej MS na zamestnanosť a trh práce, a to prostredníctvom finančnej kompenzácie zo strany štátu.

V porovnaní s pôvodnými podmienkami Projektu sa v návrhu na jeho zmenu:

  • zrušili niektoré podmienky v rámci Opatrenia 1 (prvá skupina),
  • špecifikovali podmienky a zúžil okruh oprávnených žiadateľov v rámci Opatrenia 2 (druhá skupina) a
  • doplnilo Opatrenie 3 a 4 (tretia a štvrtá skupina).

Zmeny v Opatrení 1 (prvá skupina) a Opatrení 2 (druhá skupina) zapracujeme do príslušných dokumentov, ktoré sme už zverejnili.

Z aktuálne dostupných informácií je možné predpokladať nasledovné opatrenia:

Tretia skupina

Do tretej skupiny oprávnených žiadateľov patria zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej MS udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Do cieľovej skupiny patria zamestnanci v pracovnom pomere.

Výška príspevku:

Zamestnávateľ z tretej skupiny si bude môcť vybrať len jednu z možností uvedených nižšie na celé obdobie poskytovania príspevku:

1. úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur;

2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume podľa tabuliek pre druhú skupinu, t. j.:

pokles tržieb (kategórie) marec 2020
menej ako 10% 0,- eur
10 %, - 19,99% 90,- eur
20 %, - 29,99% 150,- eur
30 %, - 39,99% 210,- eur
40 a viac % 270,- eur

 

pokles tržieb (kategórie) apríl, máj 2020
menej ako 20% 0,- eur
≥ 20 %, od 20,00-39,99% 180,- eur
≥ 40 %, od 40,00-59,99% 300,- eur
≥ 60 %, od 60,00-79,99% 420,- eur
≥ 80 %, od 80% a viac 540,- eur

Uvedený príspevok nebude možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.

Štvrtá skupina

Do štvrtej skupiny oprávnených žiadateľov patria fyzické osoby, ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti*), ktoré sú

a) SZČO a ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti,

b) SZČO a ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti, alebo

c) v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej MS.

*Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Za SZČO sa na v rámci štvrtej skupiny považuje aj fyzická osoba, ktorá

  • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur,

  • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a

  • ktorá nie je spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzeným

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne vo výške 105 eur za straty v mesiaci marec 2020 a vo výške 210 eur za straty v mesiaci apríl a máj 2020.