CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Uznesenie vlády SR platné od 2. novembra 2020

Vláda SR prijala nové uznesenie, ktorým obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 02. novembra do 08. novembra 2020 v čase od 05:00 hod do 01:00 hod. nasledujúceho dňa. Z tohto obmedzenia sú ustanovené výnimky, ktoré sú zhrnuté nižšie.

Zákaz vychádzania neplatí (to znamená, že tieto osoby sa môžu voľne pohybovať) pre: 

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

 3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia (čiže od 02.11 do 08.11. 2020).

Osoby, ktoré nebudú mať certifikát o negatívnom teste alebo negatívny PCR test na ochorenie Covid-19, nebudú môcť vychádzať zo svojich domovov od 05:00 hod. do 01:00 hod nasledujúceho dňa.

Platí pre nich niekoľko výnimiek a to:

 1. cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

 2. cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,

 3. cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

 4. cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

 5. cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,

 6. prechádzka so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,

 7. cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,

 8. cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,

 9. cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Uznesenie vlády ustanovilo aj okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje ani zákaz vychádzania, a ani nemusia mať negatívny test na ochorenie Covid-19:

 1. dieťa do desiatich rokov veku,

 2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

 3. osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

 4. osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

 5. osoba dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

 6. osoba dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

 7. onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom,

 8. osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Opatrenia hlavného hygienika platné od 15. októbra 2020 ostávajú však aj naďalej v platnosti. To znamená, že ostávajú stále zatvorené fitness centrá, reštaurácie stále nemôžu podávať jedlo v interiéri, platí zákaz hromadných podujatí, obmedzený počet ľudí v obchodných centrách, zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb atď.

Vláda odporučila hlavnému hygienikovi vydať nariadenie na základe ktorého si budú môcť prevádzky pýtať pri vstupe potvrdenia o negatívnom teste na ochorenie Covid-19.