CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Uznesenie vlády SR

Vláda SR prijala uznesenie, ktorým obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020 v čase od 05:00 hod do 01:00 hod. nasledujúceho dňa.

Toto obmedzenie sa nevťahuje na:

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti

 2. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb do najbližšej predajne od miesta bydliska (bydliskom sa myslí, miesto kde človek býva) a cestu späť – toto zahŕňa nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, kozmetiky, iného drogériového tovaru, na nákup krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o deti, o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) - aj ak sa to zabezpečuje pre inú osobu napr. vo forme susedskej výpomoci

 3. cestu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cestu na poštu, do banky, do poisťovní, do čistiarne a práčovne, do autoservisu, do stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky

 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuznými a cestu späť

 5. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu

 6. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst

 7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný

 8. prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá

 9. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu (extravilánom sa myslí vonkajšia časť katastrálneho územia obce -  územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti)

 10. sprevádzanie a cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky

 11. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

Vláda neprijala žiadne iné opatrenia, ktoré by zatvárili obchodné domy alebo obchody, môžu sa však navštevovať iba tie, ktoré sú uvedené vyššie. Opatrenie o prevádzkach verejného stravovania je stále v platnosti. Vo výnimkách nie je uvedené, že by si ľudia mohli sadnúť na terasu reštaurácie alebo si si mohli kúpiť jedlo cez okienko. Je tu možnosť, že takéto uvoľnenie nastane až po 1. novembri.

Pri týchto výnimkách zatiaľ nie je potrebný negatívny výsledok testu. Celoštátne testovanie sa uskutoční  31. októbra a 1. novembra 2020 a potom následne od 6. novembra do 8. novembra 2020. Výsledok sa  môže preukázať negatívnym PCR aj antigénovým testom. Nemôže ísť o rýchlotest na protilátky z krvi. Ľudia si ho môžu buď zaplatiť u súkromných firiem alebo  môžu zúčastniť štátneho testovania, ktoré je zadarmo. Testy však nesmú byť urobené skôr, ako prebehne celoplošné testovanie.

Po tomto testovaní (od 1. novembra 2020) sa pravidlá sprísnia. Bude opäť prijatý nový zákaz vychádzania s tým, že niektoré vyššie uvedené výnimky budú na celom území SR  podmienené negatívnym testom. To znamená, že cesta do zamestnania, sprevádzanie dieťa do školy, cesta na poštu, do banky, autoservisu, na čerpaciu stanicu, do prírody alebo iba vo svojom okrese bude možná iba za podmienky disponovania negatívnym testom. (Tieto výnimky budú presne vymedzené v uznesení vlády).

Situácia na hraniciach bude prehodnotená 28. októbra 2020. Kontroly na hraniciach okresov sa zatiaľ neočakávajú.

Všetky podrobné informácie ohľadom zákazu vychádzania po celoplošnom testovaní sa ešte pripravujú.