CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Systém žiadania štátnej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú od 6. apríla 2020 od 12:00 prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov (vrátane SZČO), ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky (prvá skupina). Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO (druhá skupina).

Všetky potrebné informácie k pomoci a postup pri žiadaní nájdu záujemcovia na novej webovej stránke www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk.

Na oboch týchto webových stránkach bude ten istý obsah, ktorý sa bude pravidelne upgradovať podľa situácie a podľa potrieb.

Pomoc je teda určená dvom skupinám zamestnávateľov a SZČO:

  • Prvá skupina: zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi a ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť pre rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
  • Druhá skupina: zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi a ktorým poklesli tržby o najmenej o 20 %, a SZČO, ktoré nie sú zamestnávateľmi a ktorí povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Druh pomoci

1. Prvá skupina  môže požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Do cieľovej skupiny zamestnancov patria len tí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na pracovníka pracujúceho na základe  dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je  800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu.

2. Druhá skupina:

Zamestnávatelia  (okrem subjektov verejnej správy), ktorí  nemuseli  povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkovej činnosti a poklesli im tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o  príspevok na mzdu zamestnanca. Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

SZČO, ktoré sú zamestnávateľom a prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať  o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Môžu požiadať aj o príspevok na mzdu zamestnanca podľa prvého opatrenia. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať  o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Upozornenie:

Nárok  na príspevok  má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok  na príspevok  nemá SZČO , ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO  sa určí podľa poklesu tržieb.

pokles tržieb (kategórie)

marec 2020

menej ako 10%

0,-eur

10 %, - 19,99%

90,- eur

20 %, - 29,99%

150,- eur

30 %, - 39,99%

210,- eur

40 a viac %

270,- eur

 

pokles tržieb (kategórie)

apríl 2020

menej ako 20%

0,- eur

≥ 20 %, od 20,00-39,99%

180,- eur

≥ 40 %, od 40,00-59,99%

300,- eur

≥ 60 %, od 60,00-79,99%

420,- eur

≥ 80 %, od 80% a viac

540,- eur

 Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb :

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019).

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

Bližšie podmienky pre druhú skupinu budú stanovené d stredy, 8. 4. 2020 od 12:00 hod.

Podávanie žiadosti:

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, podáva žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo.

Do žiadostí bude potrebné vyplniť aj výkaz, do ktorého bude potrebné vyplniť meno, priezvisko, rodné číslo zamestnanca, jeho priemerný hodinový zárobok za posledný štvrťrok 2019, ako aj počet hodín, keď mal tento zamestnanec „prekážku v práci“.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie, v zmysle ktorého bude zamestnávateľ vyhlasovať, okrem iných skutočností, že:

  • vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca podľa výkazu pre priznanie príspevku
  • dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý́ je príspevok poskytovaný́, neukončí pracovný́ pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
  • nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach; alebo nie je podnikom v ťažkostiach, a/alebo podnikom, ktorý́ nebol v ťažkostiach k 31.12.2019, avšak čelil ťažkostiam alebo sa do nich dostal po uvedenom dátume v dôsledku vypuknutia nákazy COVID-1,
  • spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti
  • je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Kontrola údajov uvedených v žiadostiach bude prebiehať spätne. Do žiadostí je potrebné uvádzať pravdivé údaje, aby sa v budúcnosti pri kontrole vyhli sankciám, vrátane trestnoprávnych dôsledkov (trestný čin podvodu, subvenčného podvodu a poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Trestného zákona). Minister práce uviedol, že trestné sankcie budú udeľované na ich hornej hranici.

Žiadosti sa môžu príslušnému úradu práce prekladať emailom, elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky, poštou alebo osobne.

Žiadosť̌ je potrebné predložiť̌ do konca kalendárneho mesiaca, ktorý́ nasleduje po mesiaci, za ktorý́ zamestnávateľ̌, resp. SZČO, ktorá́ je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku.

Poskytovanie príspevku:

Príspevok sa bude poskytovať od 12. marca 2020 , teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Od 14. apríla 2020 budú úrady práce posielať dohody o poskytnutí finančného príspevku na podpis žiadateľom, ktoré budú zaslané do elektronickej schránky žiadateľa. V prípade ak žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku dohoda bude odoslaná poštou. 

Doručenú dohodu musí každý žiadateľ podpísať. Podpísať ju môže elektronicky a to zaručeným elektronickým podpisom alebo fyzicky.

Podpísanú dohodu bude potrebné doručiť na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny elektronicky, poštou alebo osobne do podateľne. Príslušnosť úradov sa bude určovať podľa miesta prevádzky zamestnávateľa, resp. SZČO. V prípade, ak je prevádzok viac bude príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa, resp. SZČO.

Od 15. apríla 2020 by úrady práce mohli zasielať prvé peniaze od štátu tak, aby 16. apríla 2020 mohli byť na účtoch prvých podnikateľov. 

Pre bližšie informácie sa na nás neváhajte obrátiť.