CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - SOS dotácia – 06.05.2020, 18:00

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Upozorňujeme, že obsah uvedený nižšie je aktuálny ku dňu  06.05.2020, 18:00 hod. Podmienky pre poskytnutie jednotlivých príspevkov na podporu udržania zamestnanosti sa môžu meniť. V prípade zmien, budeme obsah aktualizovať.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozšírilo okruh žiadateľov o pomoc aj o tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú nárok na príspevok z projektu „Prvá pomoc“. Nová SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť a aktuálne zostali bez príjmu. Aktuálne podmienky a formulár žiadosti sú zverejnené na webových portáloch www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi o SOS dotáciu sú fyzické osoby, ktoré:

a) z dôvodu krízovej situácie nevykonávajú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

b) túto činnosť vykonávali pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.3.2020) a 

c) nemajú príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Za oprávnených žiadateľov sa nepovažujú a teda SOS dotáciu ani nemôžu žiadať fyzické osoby, ktoré sú:

a) poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,

b) príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie. 

O SOS dotáciu zároveň nemôžu žiadať žiadatelia o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“.

V praxi teda oprávneným žiadateľom bude napr.

 • fyzická osoba pracujúca na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
 • spoločník, konateľ s.r.o., komanditista komanditnej spoločnosti, člen družstva, likvidátor, prokurista, nútený správca, ak mal z tejto činnosti príjem pred 13.3.2020 a v období od 13.3.2020 z tejto činnosti žiaden príjem nemá,
 • ako aj iné osoby, ktoré si nemohli uplatniť žiadosť o príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc“ a spĺňajú podmienky pre poskytnutie SOS dotácie.

Podmienky pre poskytnutie SOS dotácie

Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky pre poskytnutie SOS dotácie:

 1. je fyzickou osobou, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie a nemá príjem podliehajúci dani z príjmov fyzickej osoby.
 2. nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia.
 3. nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie.
 4. nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu krízovej situácie a odstránením ich následkov.
 5. spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to tým, že:

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 

b) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia

Splnenie vyššie uvedených podmienok žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti je si žiadateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Výška SOS Dotácie

Paušálna suma SOS dotácie sa poskytne žiadateľom vo výške

 • 105 EUR za mesiac marec 2020 a 
 • 210 EUR za mesiac apríl 2020 až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení.

Dotácia sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní (v mesiaci marec 10 kalendárnych dní). 

Podanie žiadosti – postup

Žiadosť o príspevok predkladá žiadateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Žiadosť je potrebné vyplniť a podpísať.

Žiadosť sa predkladá:

a) poštou na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4,6,8,
816 43 Bratislava

b) výnimočne osobne do podateľne ministerstva.

Žiadosti za mesiac

 • marec 2020 (ak boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie od 12.3.2020, resp. neskôr, ale plnenie podmienok trvalo minimálne 10 kalendárnych dní) a 
 • apríl 2020 (ak podmienky boli splnené od 1.4.2020, resp. neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní) 

je potrebné predložiť do 15.05.2020.

V prípade, že žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20. mája 2020 zmenu skutočností, t. j. že opätovne vykonáva činnosť s nárokom na príjem, ministerstvo má za to, že nárok na dotáciu trvá aj za mesiac máj a dotáciu vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Oznámenie schválenia, resp. neschválenia dotácie bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.