CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE-Prvá pomoc štátu zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom – Tretia skupina AKTUALIZOVANÉ 20.04.2020, 18:00

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Upozorňujeme, že obsah uvedený nižšie je aktuálny k dnešnému dňu, t. j. 20.04.2020, 18:00 hod. Podmienky pre poskytnutie jednotlivých príspevkov na podporu udržania zamestnanosti sa môžu meniť. V prípade zmien, budeme obsah aktualizovať.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spracovalo zmeny projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) a odstránenie ich následkov (ďalej len „Projekt“). Aktuálne sú zverejnené na webových portáloch www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk.

TRETIA SKUPINA

Oprávnení žiadatelia

Do tretej skupiny v rámci pomoci štátu patria oprávnených žiadateľov patria zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej MS udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti (ďalej len „zamestnávateľ“). Do cieľovej skupiny patria zamestnanci v pracovnom pomere.

Za zamestnávateľa sa považuje:

a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Základné podmienky pre poskytnutie príspevku

Čo musí splniť zamestnávateľ?

 • Zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce.
 • Zamestnávateľ je povinný neukončiť pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, a to v lehote dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný.
 • Zamestnávateľ môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.
 • Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť stav svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý.
 • Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

Na ktorých zamestnancov sa príspevok poskytuje?

 • Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku v rámci prvej skupiny považuje zamestnanec v pracovnom pomere.
 • Príspevok sa poskytuje iba na tých zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020.
 • Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na pracovníka pracujúceho na základe  dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby - manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka,
 • Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku.

Výška príspevku:

Zamestnávateľ z tretej skupiny si bude môcť vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku, a teda buď úhradu náhrady mzdy (bližšie viď bod I. nižšie) alebo paušálny príspevok (bližšie viď bod II. nižšie).

I. Úhrada náhrady mzdy

Jedná sa o úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 EUR.

Pri určení výšky príspevku na úhradu mzdy môžu ešte nastať 3 situácie, a to v závislosti o vyplatenej náhrady mzdy zamestnanca zamestnávateľom:

 1. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.
 2. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle novelizovaného Zákonníka práce vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 880,00 EUR.
 3. Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 880,00 EUR, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

II. Paušálny príspevok

Jedná sa o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume podľa tabuliek pre druhú skupinu, t. j.:

pokles tržieb (kategórie) marec 2020
menej ako 10% 0,- eur
10 %, - 19,99% 90,- eur
20 %, - 29,99% 150,- eur
30 %, - 39,99% 210,- eur
40 a viac % 270,- eur

 

pokles tržieb (kategórie) apríl, máj 2020
menej ako 20% 0,- eur
od 20,00-39,99% 180,- eur
od 40,00-59,99% 300,- eur
od 60,00-79,99% 420,- eur
od 80% a viac 540,- eur

Spôsob výpočtu poklesu tržieb

Žiadateľ si vyberie jednu z nasledujúcich alternatív výpočtu:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019)

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Za zamestnanca sa na účel poskytnutia paušálneho príspevku podľa bodu II. považuje:

a) zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj

b) zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Podmienkou pre poskytnutie paušálneho príspevku podľa bodu II. vyššie je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

Podanie žiadosti – postup

Formulár žiadostí pod označením 3/A a 3/B (v závislosti od typu príspevku) je dostupný na webovej stránke https://www.pomahameludom.sk a zároveň https://www.neprepustaj.sk.

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, podáva žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo.

Do žiadostí bude potrebné vyplniť aj Výkaz pre priznanie príspevku. Bližšie informácie ako vyplniť výkaz nájdete pre ten, ktorý typ príspevku pod označením 3/A v príslušnom Manuáli k vypĺňaniu výkazu pre poskytnutie príspevku a 3/B v príslušnom Manuáli k vypĺňaniu pre poskytnutie príspevku.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie, v zmysle ktorého bude zamestnávateľ vyhlasovať, že:

 • vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce,
 • nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej lehote alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia,
 • nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • nežiada príspevok na zamestnancov prijatých od 02.03.2020,
 • dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (bližšie informácie o podniku v ťažkostiach tu: Definícia podniku v ťažkostiach),
 • spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:

má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,

 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách je si žiadateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Žiadosť možno podať:

 • prioritne

a) elektronickou poštou (e-mailom),

b) elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky,

 • vo výnimočných prípadoch

c) poštou,

d) osobne.

Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.