CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Prvá pomoc štátu zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom – Štvrtá skupina - 28.04.2020, 18:00

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Upozorňujeme, že obsah uvedený nižšie je aktuálny ku dňu, t. j. 28.04.2020, 18:00 hod. Podmienky pre poskytnutie jednotlivých príspevkov na podporu udržania zamestnanosti sa môžu meniť. V prípade zmien, budeme obsah aktualizovať.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo ďalšiu skupinu pomoci v rámci projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) a odstránenie ich následkov (ďalej len „Projekt“). Aktuálne informácie sú zverejnené na webových portáloch www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk.

ŠTVRTÁ SKUPINA

Oprávnení žiadatelia

Do štvrtej skupiny oprávnených žiadateľov patria SZČO, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné podmienky:

a) od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti*) a 

b) prerušili vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a 

c) nepozastavili alebo nezrušili oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.

*Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Kto sa považuje za SZČO?

Žiadatelia štvrtej skupiny sa delia do dvoch kategórií (A, B), a to:

A. SZČO

Za SZČO sa na účely žiadania príspevku v rámci kategórie A považuje fyzická osoba, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020 a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny

Do kategórie A zaraďujeme fyzické osoby, ktoré

a) prevádzkujú živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

b) vykonávajú činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonávajú slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu),

c) vykonávajú poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,

B. Jednoosobové s.r.o.

Na účely žiadania príspevku v rámci kategórie B sa za SZČO považuje fyzická osoba, ktorá kumulatívne spĺňa nasledovné podmienky:

a) je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019, a

b) je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a 

c) nie je spoločníkom v inej s.r.o.

(SZČO patriaca kategórie A a/alebo kategórie B ďalej len ako „Žiadateľ“)

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne Žiadateľom oboch kategórií (A aj B) vo výške

 • 105 EUR za straty v mesiaci marec 2020 a 
 • 210 EUR za straty v mesiaci apríl a máj 2020.

Podanie žiadosti – postup

Formulár žiadosti je dostupný na webovej stránke https://www.pomahameludom.sk a zároveň https://www.neprepustaj.sk.

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá Žiadateľ, na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Na rozdiel od ostatných skupín žiadostí o príspevok (prvá, druhá a tretia skupina) už nie je potrebné prikladať výkaz pre priznanie príspevku.

Súčasťou žiadosti o príspevok v oboch kategóriách (A aj B) je aj čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje pre každú kategóriu osobitné skutočnosti, ktorých pravdivosť Žiadateľ vyhlasuje.

Čestné vyhlásenie kategórie A :

V čestnom vyhlásení kategórie A Žiadateľ vyhlasuje, že:

A.1. od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti),

A.2. nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku,

A.3. nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (bližšie informácie o podniku v ťažkostiach tu: Definícia podniku v ťažkostiach),

A.4. spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že: 

 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok, 
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky, 
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, 
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

A.5. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

A.6. je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020,

A.7. mu nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny,

A.8. nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Čestné vyhlásenie kategórie B:

V čestnom vyhlásení kategórie B Žiadateľ vyhlasuje, že:

B.1. je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019

B.2. je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom,

B.3. nie je spoločníkom v inej s.r.o.,

B.4. od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti),

B.5. nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku,

B.6. nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, bližšie informácie o podniku v ťažkostiach tu: Definícia podniku v ťažkostiach),

B.7. spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že: 

 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok, 
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky, 
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, 
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

B.8. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Skutočnosti, ktoré Žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách si je Žiadateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Žiadosť sa podáva nepodpísaná a možno ju podať prioritne elektronickou poštou (e-mailom) alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky. Vo výnimočných prípadoch je žiadosť možné podať aj poštou, alebo osobne.

Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý Žiadateľ žiada o poskytnutie príspevku.

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku – podpisovanie a doručovanie

Príspevok sa poskytuje Žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Dohoda“), ktorú úrad posiela Žiadateľovi po doručení žiadosti a jej kontrole z hľadiska formálnej správnosti.

V prípade, ak je Žiadateľovi Dohoda zaslaná úradom poštou, obdrží ju v dvoch rovnopisoch, pričom každému z účastníkov Dohody ostane jeden rovnopis. Dohoda je pri jej zasielaní Žiadateľovi už zo strany úrad podpísaná. Žiadateľ ju následne podpíše a jeden podpísaný rovnopis zašle taktiež poštou (v ojedinelých prípadoch osobne) späť na úrad. Druhý rovnopis Dohody ostáva Žiadateľovi. 

V prípade, ak má Žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, úrad zašle elektronicky podpísanú Dohodu prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky. Žiadateľ takúto Dohodu podpisuje svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom a zašle ju späť na úrad prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že úrad nebude akceptovať kombinovane podpísaný dokument. Inak povedané, ak úrad práce Dohodu podpísal elektronicky, Žiadateľ Dohodu nemôže vytlačiť a podpísať listinne, ale musí ju tiež podpísať elektronicky.