CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Prvá pomoc štátu zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom – Prvá skupina - AKTUALIZOVANÉ

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Do prvej skupiny v rámci pomoci štátu patria zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Základné podmienky pre poskytnutie príspevku:

 • povinnosť vyplácať zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku. (*za mesiac marec je oprávnený́ aj ten žiadateľ̌, ktorý́ v zmysle § 142 Zákonníka práce vyplácal náhradu mzdy vo výške podľa kolektívnej zmluvy,
 • príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO (ako zamestnávateľ) nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
 • povinnosť udržať pracovné miesto aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020,
 • príspevok sa poskytuje iba na tých zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020,
 • za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere.
 • nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na pracovníka pracujúceho na základe  dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby - manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka,
 • neoprávneným žiadateľom sú subjekty verejnej správy, ako aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov,
 • Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).

Výška príspevku:

Finančný príspevok je poskytovaný na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, a to vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac vo výške 1 100,00 EUR.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za mesiac marec 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle novelizovaného Zákonníka práce (do 4. apríla 2020), vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur.

Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 1 100,00 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

MAXIMÁLNA CELKOVÁ VÝŠKA príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000,00 EUR na celé obdobie realizácie projektu.

Podanie žiadosti – postup

Formulár žiadosti je dostupný na webovej stránke https://www.pomahameludom.sk a zároveň https://www.neprepustaj.sk.

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, podáva žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo.

Do žiadostí bude potrebné vyplniť aj Výkaz pre priznanie príspevku. Bližšie informácie ako vyplniť výkaz nájdete v Manuáli k vypĺňaniu výkazu pre priznanie príspevku.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie, v zmysle ktorého bude zamestnávateľ vyhlasovať, okrem iných skutočností, že:

 • vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca podľa výkazu pre priznanie príspevku,
 • nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej lehote alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia,
 • nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný́ iný́ príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • nežiada príspevok na zamestnancov prijatých po 01.03.2020,
 • dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý́ je príspevok poskytovaný́, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
 • spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:

má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,

 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Žiadosť možno podať:

a) elektronickou poštou (e-mailom),

b) elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky,

c) poštou (vo výnimočných prípadoch),

d) osobne (vo výnimočných prípadoch).

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiac, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Na záver si dovoľujeme upozorniť, že podmienky pre poskytnutie uvedeného príspevku pre prvú skupinu sa môžu meniť. V prípade zmeny podmienok, budeme obsah aktualizovať.