CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Prvá pomoc štátu zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom – Druhá skupina - AKTUALIZOVANÉ 28.04.2020, 18:00

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Upozorňujeme, že obsah uvedený nižšie je aktuálny ku dňu 28.04.2020, 18:00 hod. Podmienky pre poskytnutie jednotlivých príspevkov na podporu udržania zamestnanosti sa môžu meniť. V prípade zmien, budeme obsah aktualizovať.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spracovalo zmeny projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) a odstránenie ich následkov (ďalej len „Projekt“). Aktuálne sú zverejnené na webových portáloch www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk.

DRUHÁ SKUPINA

Oprávnení žiadatelia

Do druhej skupiny v rámci pomoci štátu patria (i) SZČO, ktoré v čase vyhlásenej MS prerušili alebo obmedzili vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo (ii) SZČO, ktorej poklesli tržby.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá: 

a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Základné podmienky pre poskytnutie príspevku:

Čo musí splniť SZČO?

 1. Prerušenie vykonávania alebo prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti alebo pokles tržieb o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci),
 2. SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny v zmysle príslušných právnych predpisov,
 3. SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
 4. SZČO, ktorá nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer. 

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

pokles tržieb (kategórie) marec 2020
menej ako 10% 0,- eur
10 %, - 19,99% 90,- eur
20 %, - 29,99% 150,- eur
30 %, - 39,99% 210,- eur
40 a viac % 270,- eur 

 

pokles tržieb (kategórie) apríl, máj 2020
menej ako 20% 0,- eur
od 20,00 - 39,99% 180,- eur
od 40,00 - 59,99% 300,- eur
od 60,00 - 79,99% 420,- eur
od 80% a viac 540,- eur

Spôsob výpočtu poklesu tržieb

Žiadateľ si vyberie jednu z nasledujúcich alternatív výpočtu:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019)
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Podanie žiadosti – postup

Formulár žiadosti je dostupný na webovej stránke https://www.pomahameludom.sk a zároveň https://www.neprepustaj.sk

SZČO prekladá žiadosť miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. 

Povinnou prílohou žiadosti je Výkaz pre priznanie príspevku. Bližšie informácie ako vyplniť výkaz nájdete v Manuáli k vypĺňaniu výkazu pre poskytnutie príspevku.

V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je aj vyhlásenie SZČO, že: 

1.nebola k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (bližšie informácie o podniku v ťažkostiach tu: Definícia podniku v ťažkostiach)

2.v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu jej poklesli tržby,

3.bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny;

4.nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť

5.nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer 

6.spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:

 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok, 
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky, 
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, 
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

7.nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

8.je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020. 

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe, je si žiadateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Žiadosť sa podáva nepodpísaná a možno ju podať prioritne elektronickou poštou (e-mailom) alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky. Vo výnimočných prípadoch je žiadosť možné podať aj poštou, alebo osobne.

Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý SZČO, žiada o poskytnutie príspevku.

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku – podpisovanie a doručovanie

Príspevok sa poskytuje SZČO bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Dohoda“), ktorú úrad posiela SZČO po doručení žiadosti a jej kontrole z hľadiska formálnej správnosti.

V prípade, ak je SZČO Dohoda zaslaná úradom poštou, obdrží ju v dvoch rovnopisoch, pričom každému z účastníkov Dohody ostane jeden rovnopis. Dohoda je pri jej zasielaní SZČO už zo strany úrad podpísaná. SZČO ju následne podpíše a jeden podpísaný rovnopis zašle taktiež poštou (v ojedinelých prípadoch osobne) späť na úrad. Druhý rovnopis Dohody ostáva SZČO.

V prípade, ak má SZČO aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, úrad zašle elektronicky podpísanú Dohodu prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky. SZČO takúto Dohodu podpisuje svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom a zašle ju späť na úrad prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že úrad nebude akceptovať kombinovane podpísaný dokument. Inak povedané, ak úrad práce Dohodu podpísal elektronicky, SZČO Dohodu nemôže vytlačiť a podpísať listinne, ale musí ju tiež podpísať elektronicky.