CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Prvá pomoc štátu zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom – Druhá skupina

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Do druhej skupiny v rámci pomoci štátu patria SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Základné podmienky pre poskytnutie príspevku:

  • Prerušenie vykonávania alebo prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti alebo pokles tržieb o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci),
  • SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny v zmysle príslušných právnych predpisov,
  • SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
  • SZČO, ktorá nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

pokles tržieb (kategórie)

marec 2020

menej ako 10%

0,- eur

10 %, - 19,99%

90,- eur

20 %, - 29,99%

150,- eur

30 %, - 39,99%

210,- eur

40 a viac %

270,- eur

 

pokles tržieb (kategórie)

apríl, máj 2020

menej ako 20%

0,- eur

≥ 20 %, od 20,00-39,99%

180,- eur

≥ 40 %, od 40,00-59,99%

300,- eur

≥ 60 %, od 60,00-79,99%

420,- eur

≥ 80 %, od 80% a viac

540,- eur

 MAXIMÁLNA CELKOVÁ VÝŠKA príspevku pre jedného žiadateľa je 200 000,00 eur mesačne.

Spôsob výpočtu poklesu tržieb

Žiadateľ si vyberie jednu z nasledujúcich alternatív výpočtu:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný́ mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019)

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Podanie žiadosti – postup

Formulár žiadosti je dostupný na webovej stránke https://www.pomahameludom.sk a zároveň https://www.neprepustaj.sk.

SZČO prekladá žiadosť miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú́ zárobkovú́ činnosť̌.

Povinnou prílohou žiadosti je Výkaz pre priznanie príspevku. Bližšie informácie ako vyplniť výkaz nájdete v Manuáli k vypĺňaniu výkazu pre priznanie príspevku.

V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je aj vyhlásenie SZČO, že:

  • nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
  • v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mu poklesli tržby,
  • spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:

má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,

  • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
  • je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Žiadosť možno podať:

a) elektronickou poštou (e-mailom),

b) elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky,

c) poštou (vo výnimočných prípadoch),

d) osobne (vo výnimočných prípadoch).

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiac, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Na záver si dovoľujeme upozorniť, že podmienky pre poskytnutie uvedeného príspevku pre druhú skupinu sa môžu meniť. V prípade zmeny podmienok, budeme obsah aktualizovať.